Analýza přínosů činnosti CSS
Sdružení obcí Sedlčanska

 

I.             Téma:

Pravidelná setkávání zástupců obcí

Sdružení obcí Sedlčanska si pro svou první analýzu přínosů činnosti CSS vybralo pravidelné setkávání zástupců obcí, v období červenec 2016 – leden 2017.

                        II.           Cíl

Cílem této analýzy je zhodnocení přínosu zástupcům obcí při pravidelných setkáváních, při kterých si zástupci obcí vzájemně vyměňují zkušenosti a informace. Při těchto setkáních se zároveň starostové obracejí na kancelář CSS s konkrétními požadavky na vyhledání informacích z různých odvětví. Vzhledem k tomu, že každá obec má jiné potřeby, tak i spektrum získávaných informací je velmi pestré.

Tato analýza vyhodnocuje úspory času a peněz, které zástupci jednotlivých obcí prostřednictvím kanceláře CSS ušetřili.

 

III.         Porovnání na příkladech z praxe

Ke srovnání jsme vybrali 3 příklady, kdy kancelář CSS vyhledávala konkrétní  informace z určité oblasti a následně tyto informace předala starostům.

Kalkulace úspor je vyjádřena:

a)    ve stanovení ušetřeného času starosty, nebo jiného zástupce obce.

b)    v peněžních prostředcích – ušetřená HM/hod starosty. Průměrná HM/hod starosty (zprůměrována mzda starostů uvolněných a neuvolněných) je cca    Kč 186/hod.

c)    náklady vynaložené na práci pracovníka CSS. Průměrná HM/hod pracovníka CSS cca Kč 127/hod, ostatní náklady (nájemné, služby, telefon, cestovné atd.) cca 10,-. Celkové náklady CSS Kč 137/hod.

 

 

Příklad č. 1 – Monitoring dotačních možností

Jeden z častých požadavků na kancelář CSS je vyhledání dotačních možností. Při zpracování tohoto požadavku se využívají webové stránky různých ministerstev. Následně jsou zjištěné informace shrnuty do dokumentu, který se předává jednotlivým starostům. Průměrná doba strávená monitoringem jedné dotační možnosti, zpracování dat do dokumentu a odeslání informací starostovi je cca         4 hodiny.

Kalkulace – na 1 obec

a)    čas = 4 hodiny

b)    finanční náklady = 4 x 186,- = Kč 744,-

Kalkulace – na 23 obcí

a)    čas – 4 x 23 = 92 hodin

b)    úspora peněz = Kč 17.112,-

Kalkulace nákladů CSS

a)    čas = 4 hodiny

b)    náklady = 4x 137,- = Kč 548,-

Úspora 1 obce při využití služeb CSS = 196,-

Úspora u 23 obcí při využití služeb CSS = 16.564,-

 

Příklad č. 2 – Novela zákona č. 250/2000Sb, v souvislosti s přijetím zákona

 o rozpočtové odpovědnosti pro příspěvkové organizace.

 

V souvislosti s vydáním nového zákona o rozpočtové odpovědnosti došlo také Zákonem č. 24/2017 Sb. k významné novelizaci Zákona č. 250/2000 Sb. Zde jsme se zaměřili na dopady týkající se příspěvkových organizací zřizovaných obcemi. Konkrétně jsme zpracovali námět, jak by mohla vypadat pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřizované obcemi. Tento dokument si může obec přizpůsobit svým potřebám. Tím byl ušetřen čas, který by starostové strávili při studiu nového zákona a při tvorbě směrnic. Pracovnice kanceláře CSS se touto agendou zabývala 16 hodin, které tím pádem ušetřila všem 23 starostům DSO.

Dále jsme pak upozornili na aktualizaci této novely dle odpovědí MF ČR na dotazy SMO a ve vazbě na Zprávy MF č. 2/2017. Tím došlo také k časové úspoře cca           2 hodiny.

 

Kalkulace – na 1 obec

a)    čas = 18 hodin

b)    finanční náklady = 18 x 186,- = Kč 3.348,-

Kalkulace – na 23 obcí

a)    čas = 18 x 23 = 414 hodin

b)    finanční náklady = 414 x 186,- = 77.004,-

Kalkulace nákladů CSS

a)    čas = 18 hodin

b)    náklady = 18x 137,- = Kč 2.466,-

Úspora 1 obce při využití služeb CSS = 882,-

Úspora u 23 obcí při využití služeb CSS = Kč 74.538,-

 

Příklad č. 3 – Zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv

Dle požadavku jednoho ze starostů, vyhledávala zaměstnankyně kanceláře CSS informace k povinnostem obcí v návaznosti na Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. Zjišťování informací jaké subjekty mají povinnost uveřejňovat, jaké dokumenty se musí zveřejňovat a jakým způsobem. Informace byly zjišťovány z internetu, přímo v zákoně a následně dotazováním na právní oddělení CSS. Zjištěné informace byly poté předány zpracované v dokumentu starostům všech 23 obcí. Celkový čas strávený touto agendou byl 10 hodin.

Kalkulace – na 1 obec

a)    čas = 10 hodin

b)    finanční náklady 10 x 186 = Kč 1.860,-

Kalkulace – na 23 obcí

a)    čas = 10 hodin x 23 = 230 hodin

b)    úspora peněz – 230 x 186 = 42.780,-

Kalkulace nákladů CSS

a)    čas = 10 hodin

b)    náklady = 10x 137,- = Kč 1.370,-

Úspora 1 obce při využití služeb CSS = 490,-

Úspora u 23 obcí při využití služeb CSS = Kč 42.290,-

 

Úspory při využití služeb CSS

Příklad

Úspory na 1 obec Kč

Úspory na 23 obcí Kč

Monitoring dotačních možností

196

16.564

Rozpočtová odpovědnost

882

74.538

Registr smluv

490

42.290

Celkem

 1. 568

    133.392

 

 

Závěr

Od začátku fungování centra společných služeb při Sdružení obcí Sedlčanska, tedy od července 2016 do ledna 2017 došlo jen v těchto příkladech k ušetření cca 1,5tisíc korun na 1 obec. Při přepočtu na všechny obce DSO jde o úsporu cca 133 tisíc. Důležité je také zmínit, že zejména neuvolněným starostům, kteří svoji starostenskou agendu vykonávají po večerech po práci, nemohou se spolehnout na pomoc úřednického aparátu jako velké obce, je v tomto směru kancelář velkým přínosem.