Usnesení č. 1/2012 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 17.2.2012 v KDJS.

 

Usnesení č. 1/2012

z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se  konala dne 17. 2. 2012 v Sedlčanech

 

 • VH souhlasí s navrženým programem
  (PRO – 19, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 • VH souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: D. Vokrouhlíková,  O. Jeřicha.
  (PRO – 19, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 • VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 4/2011.
 • VH schvaluje výsledky hospodaření svazku za rok  2011 v příjmové části ve výši 2.767,7 tis. Kč a výdajové části ve výši 2.497,5  tis.Kč se zůstatkem  na běžném účtu 270,2 tis. Kč (viz. příloha).  
  (PRO – 19, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 • VH schvaluje výši příspěvku obcí do sdružení na rok 2012 ve výši 50 Kč na osobu, se splatností do 30.3.2012. 
  (PRO – 19, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 • VH schvaluje rozpočet na rok 2012 v příjmové části ( se zapojením zůstatku k 31.12.2011) ve výši 2.540,20 tis. Kč a výdajové části ve výši 2.540,2 tis. Kč (viz. příloha).
  (PRO – 19, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 • VH bere na vědomí vyúčtování veletrhů cestovního ruchu: Regiontour 2012 v celkové výši nákladů 276.698,00 Kč a Holiday World 2012 dosud v  nákladech 10.708,00 Kč Kč (faktura za plochu, montážní průkazy, přívody el. energie, registrační poplatek nebyla ještě Středočeským krajem vystavena).
 • VH schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě podle  §19 odst. 2 a § 196 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zajištění dopravních potřeb územního obvodu obce nad rámec dopravní obslužnosti území kraje, se ztrátou na spojích vypočtenou rozdílem mezi tržbou a náklady ve výši 31 Kč/1 km, s účinností od 1.1.2012. 
  (PRO – 19, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 • VH souhlasí s  odmítavým stanoviskem Ing. J. Buriana „nepřipojit se k výběrovému řízení na zajištění dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji.“ Zamítavé stanovisko za sdružení zašle Ing. Burian na Krajský úřad do 28.2. 2012.    
  (PRO – 19, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) 
 • VH schvaluje směrnice k odpisům, s platností od 1.1.2012.
  (PRO – 19, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 • VH bere na vědomí informace Ing. Buriana o spolupráci a zajištění návštěvy polské delegace.

 

Ověřovatelé:  D.Vokrouhlíková-Křepenice                  O.Jeřicha-Dublovice

 

Zapsala: H. Švagrová