Usnesení č. 2/2012 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 18.5.2012 v Jesenici.

Usnesení č. 2/2012

z VH Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 18. 5. 2012 v Jesenici

 

 • VH souhlasí s navrženími ověřovateli zápisu: J. Pšeničková, M. Hrazánek.
  (PRO – 16, PROTI  - 0, ZDRŽEL SE – 0)
 • VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 1/2012.
 • VH bere na vědomí plnění rozpočtu k 30.4.2012 – příjmy ve výši  1.744,8 tis. Kč, výdaje ve výši 1.033,4 tis. Kč se zůstatkem 711,4 tis. Kč (viz. příloha). (PRO – 16, PROTI  - 0, ZDRŽEL SE – 0)
 • VH schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v příjmové části v položce prodej kalendáře za rok 2012 navýšit o15,3 tis. Kč a v položce dar od Povltavských mlékáren navýšit o 7,5 tis. Kč. Celkové navýšení v příjmové části činí 22,8 tis. Kč (viz. příloha).
  (PRO – 16, PROTI  - 0, ZDRŽEL SE – 0)
 • VH schvaluje závěrečný účet a zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za období 1.1.2011 do 31.12.2011 se závěrečným výrokem: bez výhrad spolu s návrhem závěrečného účtu za rok 2011.
  (PRO – 16, PROTI  - 0, ZDRŽEL SE – 0)
 • VH schvaluje převod drobného hmotného majetku (účet 028) sdružení – vybavení Turistické ubytovny v Sedlčanech do vlastnictví města Sedlčany ,  vybavení informačního centra ve Vysokém Chlumci do vlastnictví městyse Vysoký Chlumec, vybavení informačního centra v Kamýku do vlastnictví obce Kamýk nad Vltavou takto:  nábytek v hodnotě 50 % pořizovací ceny, PC a příslušenství bezúplatně, stojany na letáky zůstanou v majetku sdružení.
  (PRO – 16, PROTI  - 0, ZDRŽEL SE – 0)
 • VH bere na vědomí informace o dopravní obslužnosti.
 • VH bere na vědomí informace týkající se 16. ročníku soutěže Tourpropag Písek, která se koná ve dnech 23.5 – 25.5.2012 v Písku, vyhlášená soutěžní kategorie „Tiskovina pro rodinu“. Uzávěrka přijímání materiálů byla 3. května 2012, za sdružení  jsou přihlášeny soubory propagačních materiálů s názvy: Sedlčansko s rodinou, Technické památky, Pro handicapované, Sedlčanskem na kole, Sedlčanskem se zvířátky, Sedlčansko a jeho osobnosti, podmínkou soutěže je synergie tištěných materiálů a webových stránek.
 • VH souhlasí s osobní účastí Š. Barešová, J. Pšeničkové na soutěži Tourpropag Písek.
  (PRO – 16, PROTI  - 0, ZDRŽEL SE – 0)
 • VH bere na vědomí informace ohledně aktualizace dat webových stránek www.sedlcansko.cz.
 • VH bere na vědomí informace o pořádání VII. ročníku otvírání cyklistické sezóny aneb „Vzhůru do pedálů“, start od Městského muzea mezi 13-14 hod, připraveny jsou 2 trasy – rodinná 21 km, vytrvalostní 40 km.
 • VH souhlasí s tím, aby svazek obcí byl jedním ze zakladatelů obecně prospěšné společnosti TOULAVA, o.p.s. 
  (PRO – 16, PROTI  - 0, ZDRŽEL SE – 0)
 • VH souhlasí s výší vstupního poplatku zakladatele ve výši Kč 5.000, který bude poukázán na účet společnosti do 3 měsíců od založení obecně prospěšné společnosti TOULAVA.
  (PRO – 16, PROTI  - 0, ZDRŽEL SE – 0)
 • VH  zplnomocňuje Štěpánku Barešovou, nar. 31.12.1970, trvalé bydliště Vítěžská 1140, 264 01 Sedlčany k zastupování právnické osoby ve všech záležitostech a jednáních týkajících se založení a následného fungování obecně prospěšné společnosti TOULAVA, o.p.s. v plném rozsahu a bez jakýkoli omezení jménem právnické osoby a to na dobu neurčitou.
  (PRO – 16, PROTI  - 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

Ověřovatelé:  J. Pšeničková – Nalžovice                M. Hrazánek – Jesenice

 

Zapsala: H. Švagrová