Zápis z představenstva Sdružení obcí Sedlčanska konaného dne 1.10.2012 v Sedlčanech.

Přítomni:  viz. prezenční listina

Zahájení: Ing. J. Burian

Program jednání:      1)   Zahájení

  1. MAS Sedlčansko
  2. Různé
  3. Diskuse
  4. Závěr

Ověřovatelé zápisu:  J. Vokrouhlík,  P. Štěpánek

1. Zahájení – Ing. J. Burian přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem.

2. MAS Sedlčansko – Ing. J. Burian připomněl únorové jednání MAS Sedlčanska v Krásné Hoře nad Vltavou, předal slovo P. Štěpánkovi, který inicioval svolání představenstva.

P. Štěpánek vyslovil nespokojenost s prací představitelů MAS Sedlčansko, které vyplynulo z celostátního hodnocení MAS. Celkem hodnoceno 114 MAS,  MAS Sedlčansko obsadilo 106. místo (9. místo od konce). 

Hodnocení rozděleno do 4 kategorií podle bodového ohodnocení:

A    150 – 130 bodů – nejlépe fungující MAS

B    129 – 105 bodů – dobře fungující MAS

C    104 –   80 bodů – průměrné MAS

D      79 –     0 bodů – MAS, které by svůj přístup mělo přehodnotit.

MAS Sedlčansko bylo zařazeno do kategorie C s celkovým ziskem bodů - 96.

P. Štěpánek důrazně upozornil na nutnost vytvoření dobrých podmínek pro možnost čerpání

finančních prostředků z ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje pro rok 2014 - 2020.  V případě hodnocení skupiny C by zisk finančních prostředků byl ohrožen.

J. Vokrouhlík zrekapituloval činnost MAS Sedlčansko, potvrdil neúspěch v bodovém hodnocení, které bylo z pohledu MAS způsobeno:

  1. změnou pravidel v hodnocení projektů – odůvodněno, manažerka MAS nezachytila změnu těchto podmínek a projekty byly hodnoceny dle starých pravidel – vyřazení 3 projektů.
  2. nedodržením procentuálního poměru zástupců MAS – veřejná správa, neziskový a podnikatelský sektor. V jednacím řádu MAS Sedlčanska z 1. 1. 2011 se uvádí následující: poměr počtu členů zakládajících členů společnosti a jejich rozhodovacích hlasů veřejného a soukromého sektoru musí být vždy tvořen minimálně z 50 % místními nezávislými subjekty, doplněn maximálně z 50 % zástupci veřejného sektoru.

 

Poté přečetl zápis správní rady ze dne 14. 9. 2012, kde ředitel MAS seznámil správní radu, cituji: „ S dalšími podmínkami standardů MAS, informoval o zjištěném problému, týkajícího se člena – DSO (SOS).  Při kontrole standardu bylo zjištěno, že DSO (SOS) neprojednává připomínky, návrhy a svá rozhodnutí v souladu se zákonem o obcích 128/2000 Sb., a že jeho rozhodnutí se jeví jako neplatná.“

Ing. J. Burian zdůraznil, že svazek nechce fungování MAS poškodit, ale žádá o úzkou spolupráci svazku a MAS při tvorbě ISRÚ – Integrovaná strategie rozvoje území.

Ing. J. Burian navrhl svolat jednání za účasti - správní rada, ředitel, manažerka MAS Sedlčansko, představenstvo svazku, tajemník a účetní svazku.

 

3., 4.) Různé, Diskuse

- Ing. J. Burian na základě dotazu P. Štěpánka informoval o problematice sedlčanské nemocnice.

- F. Chlasták vznesl dotaz týkající se vyplnění tabulky dopravní obslužnosti – Ing. J. Burian informoval o tom, že tabulku zaslanou KÚ Středočeského kraje vyplní osobně za celý svazek.

- Ing. J. Burian navrhl, aby veškeré body z představenstva byly projednány na valné hromadě Sdružení obcí Sedlčanska, konané 2. 10. 2012 v Počepicích.  Na základě vyjádření jednotlivých obcí budou přijata k projednávaným bodům usnesení vyplývající z jednání valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska.

 

Ověřovatelé:                               ………………………             ………………………

                                                           J. Vokrouhlík                            P. Štěpánek

 

Zapsala: H. Švagrová