Zápis z představenstva Sdružení obcí Sedlčanska, které se konalo dne 26. 10. 2012 v kanceláři svazku.

Zápis z představenstva Sdružení obcí Sedlčanska, které se konalo dne 26. 10. 2012 v kanceláři svazku.

Zápis z představenstva

Sdružení obcí Sedlčanska, které se konalo dne 26. 10. 2012 v kanceláři svazku

 

Přítomni:  viz. prezenční listina

1. Zahájení: Ing. J. Burian

Ověřovatelé zápisu:   M. Hrazánek, Ing. J. Burian

Ing. J. Burian přivítal přítomné, shrnul výsledky jednání shromáždění zakladatelů a předal slovo P. Štěpánkovi.

P. Štěpánek zdůraznil hlavní body dnešního jednání týkající se činnosti MAS Sedlčansko
  1. harmonogram prací pro přípravu strategie na plánovací období 2014 – 2020
  2. rozšířit správní radu MAS Sedlčansko z 3 na 6 členů
  3. zajistit a navrhnout zástupce neziskové organizace
  4. úzká spolupráce svazku a MAS Sedlčansko, nabídka nových prostor pro kancelář MAS Sedlčansko v ul. Kpt. Jaroše 482 a propojení s kanceláří svazku Sdružení obcí Sedlčanska

 

1) Harmonogram prací pro přípravu strategie na plánovací období 2014 – 2020

Sestavení pracovní skupiny a harmonogramu prací zajistí kancelář MAS Sedlčansko.

 J. Kužel informoval přítomné o tom, že na Místní rozvojové strategii již pracuje K.  Roškotová, požádal Š. Barešovou o zajištění programu rozvoje od jednotlivých obcí. Š. Barešová se zavázala, že program rozvoje od všech obcí do 15. listopadu 2012 předá do kanceláře MAS. Š. Barešová vypracuje osnovu, dle Programu sociálního a ekonomického rozvoje svazku,  která bude sloužit jako vodítko při tvorbě nebo aktualizaci tohoto programu rozvoje obcí.

J. Vokrouhlík, J. Kužel navrhli jmenovat Š. Barešovou do pracovní skupiny pro tvorbu strategie na plánovací období 2014 – 2020 na pozici koordinátora. Jako vedoucí pracovní skupiny bude ředitel MAS Sedlčansko J. Kužel. Představenstvo a Š. Barešová s navrženým jmenováním souhlasili.

Š. Barešová požádala J. Kužela o zaslání podkladů pro tvorbu MRS – Místní rozvojové strategie.

J. Kužel sdělil, že MAS Sedlčansko  podala žádost o dotaci na tvorbu strategie, výsledky budou zveřejněny koncem roku 2012.

 

2) Rozšířit správní radu MAS Sedlčansko z 3 na 6 členů

Představenstvo připomnělo současné složení správní rady

  • Ing. Červenková (podnikatelský sektor, předsedkyně ZS Nalžovice, a.s.)
  • Ing. L. Mácha (podnikatelský sektor, majitel firmy EKO-SOFT Krásná Hora)
  • J. Vokrouhlík (veřejný sektor, starosta Obce Milešov)

Představenstvo navrhlo rozšířit správní radu a oslovit tyto  zástupce

- Bc. Z. Růžičku  (nezisková organizace, TJ Sokol Kamýk nad Vltavou)

- Ing. J. Michálka (veřejný sektor, starosta Obce Dolní Hbity)

 

3) Zajistit rozšíření zastoupení neziskových organizací v MAS Sedlčansko

J. Kužel nastínil situaci nedostatečného zastoupení neziskových organizací, ke správnému procentuálnímu složení MAS Sedlčansko je nutné mít v členské základně 4 členy z neziskového sektoru.

J. Burian a P. Štěpánek se zavázali oslovit zástupce neziskových organizací, kteří mají sídlo na jejich katastrálních území do 31. října 2012. Představenstvo dalo za úkol Š. Barešové oslovit starostu M. Krameše o zajištění zástupce neziskové organizace z Obce Kosova Hora.

Představenstvo požádalo J. Kužela o přehledné vytvoření struktury MAS Sedlčansko (pavouka - přesné počty zastoupení členů z jednotlivých sektorů a obsazení do komisí).

 

4) Úzká spolupráce svazku a MAS Sedlčansko, nabídka nových prostor pro kancelář MAS Sedlčansko v ul. Kpt. Jaroše 482 a propojení s kanceláří svazku Sdružení obcí Sedlčanska

J. Burian navrhl nastartovat úzkou spolupráci mezi sdružením a MAS Sedlčansko, nabídl pronájem prostor pro kancelář MAS Sedlčansko a vytvořit tak 1 kancelář v ul. Kpt. Jaroše 482, v Sedlčanech. 

J. Kužel a J. Vokrouhlík tlumočili názor správní rady MAS Sedlčansko – nechat doběhnout, do konce období 2013, obsazení a sídlo kanceláře  MAS Sedlčansko v objektu EKO-SOFT Krásná Hora v dosavadním stavu. Toto rozhodnutí J. Kužel zdůvodnil tím, že budou vyhlášeny do konce roku 2012 2 výzvy,  nájemné za kancelář MAS Sedlčansko je v současné době hrazeno z SPL, které nelze na jiné náklady využít a přislíbil přistupujícím členům, že sídlo a kancelář MAS Sedlčansko bude v Krásné Hoře. 

 

Různé

J. Kužel informoval přítomné o přípravě žádosti o dotaci projektu spolupráce „Toulava“ – představení a prezentace nové turistické destinace.

P. Štěpánek přednesl, pro přípravu jednání VH, požadavek o zajištění příspěvku na rok 2013 ve stejné výši jako v loňském roce, tj.  50 Kč na osobu.

Š. Barešová informovala o plánovaných činnostech sdružení pro rok 2013. Představenstvo požádalo Š. Barešovou o zaslání tohoto plánu jednotlivým obcím sdružení.

Ověřovatelé:          J. Burian                                  M. Hrazánek

 

Zapsala: H. Švagrová