Zápis z představenstva svolané dne 27.6.2011 do kanceláře Sdružení obcí Sedlčanska.

Přítomni: viz. prezenční listina

 

Zahájení: Ing. Burian

 

Program jednání:

                            1.)  Dotisk propagačních materiálů

                             2.) „Dohoda o partnerství“ – cestovní ruch

                             3.) Hospodaření MAS

                             4.) Různé, diskuse

 

1.) Dotisk propagačních materiálů

Š. Barešová informovala o počtu  propagačních materiálů, na skladě již nejsou Rozhledny, Vodní mlýny, Křížové cesty, Velký leták Sedlčansko, Sedlčanskem na kole (Nj, Aj).

Představenstvo na základě předloženého výsledků hospodaření za období 1.1.-20.6.2011 a cenové kalkulace  rozhodlo o dotisku letáku:  „Rozhledny“ v nákladu 10 tis. kusů

                                                                          „Křížové cesty“ v nákladu 5 tis. kusů.

Dotisk zajistí Š. Barešová v tiskárně Macík, Sedlčany.

 

 

2.) „Dohoda o partnerství“ – cestovní ruch

V rámci přípravy na návrh změny zákona o podpoře cestovního ruchu Š.Barešová předložila dohodu o partnerství: „Spolupráce na vytvoření a rozvíjení jednotné turistické oblasti“ mezi Občanským sdružením MAS Krajina srdce zastoupená předsedkyní Ing. Monikou Hienlovou a sdružením, zastoupené Ing. J. Burianem.

Ing. J. Buriana  dohodu o partnerství na základě pověření valné hromady a představenstva podepsal.

P. Štěpánek informoval o proběhlé schůzce v Táboře – poloha a velikost území schválena, název pro turistickou destinaci prozatím není.

 

 

3.) Hospodaření MAS

Š. Barešová předložila rozpočet MAS Sedlčansko o.p.s.na rok 2011, přílohu účetní závěrky, výkaz zisku a ztráty, rozvahu k 31.12.2010, zakladatelskou smlouvu, statut a jednací řád.

Po diskusi k rozpočtu představenstvo pověřilo Š. Barešovou, aby se písemně dotázala ředitele MAS Sedlčansko p. J. Kužela o vysvětlení (náplň) těchto výdajových položek rozpočtu: pronájem kanceláře, energie, voda

osobní náklady – mzdy, náhrady

sociální a zdravotní pojištění

cestovné

služby, dohody – projekt spolupráce

propagace MAS

poradenské a odborné služby-účto,audit.

 

4.) Různé

Š.Barešová - dne 20.6.2011 proběhl audit projektu „Sedlčansko nejen pro cykloturistiku“,  reg.č.:CZ.1.15/2.3.00/06.00075, dne 23.6.2011 auditorský tým (Mgr S. Švára, DiS. I. Horáčková) zaslal „Návrh zprávy o auditu operace č. PAS/01/2011/075  s výrokem : „Auditem operací bylo zjištěno, že všechny auditované výdaje jsou způsobilé a nebyla identifikovaná žádná zjištění.“

Ing. J.Burian zašle auditorům na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy dnes 27.6.2011souhlasné stanovisko k auditu.

 

- Š. Barešová požádala o  nákup nového fotoaparátu do sdružení, stávající digitální fotoaparát Kodak M863 je nefunkční, opravu odborník odhadl na 2,5 – 3 tis. Kč.

Představenstvo souhlasilo s nákupem digitálního fotoaparátu Canon Power Shot SX130 IS v hodnotě cca do 4,5 tis. Kč.

 

- Ing. J. Burian informoval, že odpověď na dopis z Krajského úřadu Středočeského kraje ohledně dopravní obslužnosti již zaslal.

 

- P. Štěpánek – ocenění „Vesnice roku“ získala obec Hlavenec.

 

 

 

 

 

 

Zapsala: H. Švagrová