Poskytované služby v rámci CSS

 
Kancelář CSS nabízí obdím pomoc zejména v těchto oblastech:
 
Administrativní podpora a informovanost obcí 
- příprava obecně závazných vyhlášek
- příprava vzorů smluv
- poradenství a informovanost obcí pro zajištění zákonných povinností obcí v oblasti samostatné a přenesené působnosti obcí, napři. v oblasti fungování volených orgánů obce, nakládání s nemovitým majetkem obce, vydávání a evidence právních předpisů obce, zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací atd.
 
Zpracování žádosti o dotace a související agenda
- zpracování žádostí o dotaci z krajských, národních a evropských dotačních programů včetně přípravy a kompletace příloh dle podmínek daného programu
- monitoring v oblasti krajských, národních a evropských dotačních programů
- vyhledávání vhodného zdroje financování projektového záměru
- poradenství při admnistraci projektu
 
Veřejné zakázky - výběrová řízení
- administrace veřejných zakázek mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (v souladu s platnými směrnicemi zadavatele) a s ohledem na pravidla dotačních programů, pokud je zakázka financována z těchto programů
- poradenství a konzultace k veřejných zakázkám
 
Sdílený pověřenec pro ochranu osobních údajů - GDPR
- provádění analýz GDPR (srovnávací analýza shody s GDPR)
- vypracování Záznamů o činnosti pro jednotlivé agendy
- kontrola směřnic a vnitřních dokumentů
- vypracování nových směrnic a vnitřních dokumentů ve shodě s GDPR
- zodpovídání dotazů občanů k této problematice
 
Společné postupy
- společné projekty a akce obcí 
- prosazování společných zájmů obcí atd. 
 
Pomoc nabízíme také organizacím zřizovaným obcemi (školy atd.). Obrátit se na nás mohou také zástupci zájmových či neziskových organizací působících na území DSO, občané, podnikatelé a to zejména v oblasti získávání dotací, cestovního ruchu atd.