OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY - nákup fototechniky a dataprojektorů - projekt WOSA

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY - nákup fototechniky a dataprojektorů - projekt WOSA

 

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

 

Zadavatel:      Sdružení obcí Sedlčanska

Sídlo:              nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany

Zastoupená:   Ing. Jiřím Burianem, předsedou svazku

IČO:               61904040

 

Zakázka malého rozsahu č. 3/30 – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Nákup fototechniky a dataprojektorů s plátny pro projekt  „WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti,  CZ.1.07/1.1.32/02.0041“

Datum vyhlášení výzvy:  20. června 2013

 

Zadavatel na základě hodnotící komise

 

ROZHODUJE

 

o výběru nejvhodnější nabídky takto:

Ekonomicky nejvhodnější nabídku na dodávku Nákup fototechniky a dataprojektorů s plátny pro projekt „WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti, CZ.1.07/1.1.32/02.0041“ předložila firma

Kamil Novotný Foto Sedlčany, Zahradní 1011, 264 01 Sedlčany IČ: 47065338

Nejvhodnější nabídka byla vybrána v souladu s doporučením hodnotící komise. Vybraného uchazeče tímto vyzýváme k podpisu předložené Smlouvy o dílo.

 

 

                                                                                  Ing. Jiří Burian

                                                                                  Předseda svazku

 

 

V Sedlčanech 8. 7. 2013

 

 

 

Vyvěšeno dne:  10. 7. 2013