STANOVY svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska

STANOVY svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska

 

S T A N O V Y

svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska

I.

Název a sídlo členů svazku obcí

 

1. Dublovice                              obecní úřad se sídlem v Dublovicích 33

262 51 Dublovice

 

2. Jesenice                               obecní úřad se sídlem v Jesenici 11

                                               264 01 Sedlčany

 

3. Kamýk nad Vltavou                 obecní úřad se sídlem v Kamýku nad Vltavou 69

                                                262 63 Kamýk nad Vltavou

 

4. Klučenice                               obecní úřad se sídlem v Klučenicích 16

                                                262 35 Klučenice

 

5. Kňovice                                  obecní úřad se sídlem v Kňovicích

                                                 264 01 Sedlčany

 

6. Kosova Hora                           obecní úřad se sídlem v Kosově Hoře 45

                                                 262 91 Kosova Hora

 

7. Krásná Hora nad Vltavou           obecní úřad se sídlem v Krásné Hoře nad Vltavou

                                                  262 56 Krásná Hora nad Vltavou

 

8. Křepenice                                obecní úřad se sídlem v Křepenicích

                                                  264 01 Sedlčany

 

9. Milešov                                    obecní úřad se sídlem v Milešově 43

                                                  262 34 Milešov

 

10. Nalžovice                                obecní úřad se sídlem v Nalžovicích

                                                   262 93 Nalžovice

 

11. Nedrahovice                            obecní úřad se sídlem v Nedrahovicích 49

                                                   264 01 Sedlčany

 

12. Nechvalice                               obecní úřad se sídlem v Nechvalicích 51

                                                    264 01 Sedlčany

 

13. Osečany                                  obecní úřad se sídlem v Osečanech

                                                    264 01 Sedlčany

 

14. Petrovice                                 obecní úřad se sídlem v Petrovicích

                                                    262 55 Petrovice

 

15. Počepice                                 obecní úřad se sídlem v Počepicích

                                                   262 53 Počepice

 

16. Prosenická Lhota                      obecní úřad se sídlem v Prosenické Lhotě

                                                    264 01 Sedlčany

 

17. Příčovy                                     obecní úřad se sídlem v Příčovech 14

                                                    264 01 Sedlčany

 

18. Radíč                                       obecní úřad se sídlem v Radíči

                                                    264 01 Sedlčany

 

19. Sedlčany                                 Městský úřad se sídlem v Sedlčanech

                                                    nám. TGM 32

                                                    264 01 Sedlčany

 

20. Solenice                                  obecní úřad se sídlem v Solenicích

                                                   262 33 Solenice

 

21. Svatý Jan                                obecní úřad se sídlem v Drážkově 33

                                                   262 56 Krásná Hora nad Vltavou

 

22. Štětkovice                               obecní úřad se sídlem ve Štětkovicích

                                                   264 01 Sedlčany

 

23. Vysoký Chlumec                      obecní úřad se sídlem ve Vysokém Chlumci

                                                   262 52 Vysoký Chlumec

 

 

 

II.

Název a sídlo svazku obcí

 

Název:             Sdružení obcí Sedlčanska

                        (dále jen svazek)

Sídlo:               nám. T. G. Masaryka 32, 264 01  Sedlčany

 

III.

Předmět činnosti

     V roce 1995 vzniklo zájmové sdružení obcí za účelem sociálního a ekonomického rozvoje regionu. V roce 2004 se přetransformovalo na svazek obcí.

Program rozvoje obsahuje:

 1. Rozvoj ekonomického potenciálu a podnikatelských aktivit.
 2. Školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura.
 3. Rozvoj turismu a cestovního ruchu.
 4. Ochrana a tvorba životního prostředí:
  1. sběr, separace, svoz a likvidace tuhých komunálních odpadů, využití řízené skládky TKO (Kosova Hora), její dostavba a rekultivace,
  2. ochrana zdrojů pitné vody,
  3. čistota ovzduší a jeho ozdravění,
 5. Doprava a dopravní obslužnost.
 6. Technická infrastruktura regionu:
  1. zásobování pitnou vodou,
  2. čištění odpadních vod,
  3. plynofikace,
  4. elektrifikační síť,
  5. telekomunikační síť.
 7. Bezpečnost, ochrana majetku a osob v regionu.

 

IV.

Orgány svazku

1. Orgány svazku jsou:

 • valná hromada
 • představenstvo
 • předseda a dva místopředsedové
 • kontrolní a revizní komise.

Pravomoci orgánů svazku jsou upraveny ve statutu a jednacím řádu svazku.

2. Každý člen svazku jmenuje do valné hromady jednoho zástupce, kterého může kdykoli odvolat. Každý člen svazku má jeden hlas.

3. Předseda jedná jménem svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda.

 

V.

Majetkové poměry

            1.         Majetek svazku je tvořen členskými vklady obcí, a to ve výši 30,-Kč na každého trvale

žijícího obyvatele vztaženo k datu 31.12. 2003 a dále pak dalšími příjmy jako například dotacemi, příspěvky, dary, jakož i věcmi, které jsou z těchto prostředků pořízeny. Vklady jsou splatné do tří měsíců ode dne zapsání do registru vedeného u Krajského úřadu v Praze.

Pokud nebude členský vklad splacen do jednoho měsíce po uplynutí této lhůty, členství obce ve svazku zaniká prvním dnem následujícího měsíce.

2.         Hmotný majetek je samostatně evidován a účetně veden podle předpisů a všechny účetní případy musí být řádně doloženy.

 

3.         Pro každý další rok existence sdružení bude usnesením valné hromady stanovena výše členského vkladu obcí podle stavu obyvatel k 31.12. předchozího kalendářního roku.

 

4.         Valná hromada stanovuje výši členského vkladu pro další obce vstupující do svazku.

 

5.         Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem svazku. Mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti svazeku, jak je vymezeno v těchto stanovách, jakož i k hrazení mzdových a věcných nákladů realizační skupiny, případně předsedy a výdajů nutných k dosažení účelu svazku

 

VI.

Práva a povinnosti členů svazku

1.         Členové mají právo jmenovat svého zástupce do valné hromady svazku a jeho prostřednictvím se podílet na činnosti svazku.

2.         Členové jsou povinní vyvíjet veškerou činnost svazku tak, aby bylo dosaženo cílů svazku vyplývajících z účelu činnosti a zdržet se veškerého jednání ohrožujícího a poškozujícího tento účel nebo svazek.

3.         Členové jsou povinni hradit každoročně členské vklady v souladu s rozhodnutími valné hromady a stanovami svazku.

4.         Členové mají další práva a povinnosti vyplývající pro ně ze stanov, statutu, jednacího řádu a rozhodnutí orgánů svazku.

 

VII.

Hospodaření svazku

1.         Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do tří měsíců po skončení kalendářního roku.

2.         Svazek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a finančních vztazích k členským obcím.

3.         Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněný na všech členských obcích nejméně 30 dnů před projednáním na zasedání valné hromady svazku, aby se k němu mohli občané obcí vyjádřit. Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou občané uplatnit písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně prostřednictvím pověřeného zástupce na valné hromadě.

4.         Představenstvo svazku rozhodne, zda před uzavřením smlouvy o dílo bude vypsáno výběrové řízení ve smyslu platných předpisů. V případě vypsání výběrového řízení bude smlouva uzavřena s tím zhotovitelem, který nabídne nejlepší podmínky z hlediska kvality, rychlosti a ceny.

5.         Svazek může zřídit rezervní fond, případně podle potřeby další fondy. Prostředky fondů nelze svazku odejmout a případné zůstatky jednotlivých fondů se převádějí do dalších období.

6.         Případný zisk po provedení odvodů a přídělu do rezervního fondu využívá svazek po schválení valnou hromadou.

 

 

VIII.

Zánik svazku

1.         Svazek se zrušuje dohodou a zaniká výmazem z registru vedeného u Krajského úřadu v Praze.

2.         Při rozpuštění nebo zrušení svazku rozhodne valná hromada, jak bude naloženo s jeho majetkem.

3.         Zanikne-li svazek bez právního nástupce, bude provedena likvidace a valná hromada určí likvidátora. Působnost likvidátora může plnit představenstvo nebo jiná osoba.

4.         Likvidace svazku a likvidátor se zapisují do registru vedeného u Krajského úřadu v Praze a název společnosti se doplňuje slovy v „likvidaci“.

5.         Působnost orgánu svazku se omezuje na úkony potřebné k provedení likvidace. Likvidátor je povinen o vstupu do likvidace vyrozumět všechny osoby a orgány, které jsou likvidací dotčeny.

Ke dni zahájení likvidace se sestaví účetní uzávěrka a další účetní výkazy. Likvidátor je povinen učinit všechny potřebné úkony, zejména:

            - dokončit běžné záležitosti,

            - vypořádat odvody, daně, poplatky,

            - vypořádat závazky a pohledávky mimo svazek i mezi jeho členy,

            - zpeněžit majetek,

            - podávat zprávy valné hromadě,

            - sestavit účetní uzávěrku ke dni ukončení likvidace.

6.         Valná hromada účetní uzávěrku spolu se zprávou o výsledku likvidace projedná a předseda zajistí výmaz z registru vedeného u Krajského úřadu v Praze.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 

1.         Změny a doplňky těchto stanov lze provést jen se souhlasem valné hromady svazku, a to formou číslovaných dodatků tvořících ucelenou řadu.

2.         Tyto stanovy byly projednány a schváleny valnou hromadou dne  30.července 2004.

 

Přílohy: 1. statut

            2. jednací řád

 

 

 

………………………………………….

  Ing. Jiří Burian

 předseda Sdružení obcí Sedlčanska

 

 

 

 

………………………………………..……                            ……………………………………………

                   Jindřich Bláha                                                  Marie Křížová

I. místopředseda Sdružení obcí Sedlčanska      II. místopředseda Sdružení obcí Sedlčanska

 

 

 

V Sedlčanech dne                    30.července 2004

 

 

 

DODATEK č. 1 

ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany, IČ 619 04 040 

 

Na základě usnesení valné hromady svazuku č. 2/2018 ze dne 27. 4. 2018 vydává Sdružení obcí Sedlčanska tento Dodatek č. 1, který doplňuje článek III.

Předmět činností o tyto body:

8. Provozování Centra společných služeb, administrativní činnost - podpora obcí.

9. Zajištění Pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR).

10. Pořádání vzdělávacích akcí, propagačních akcí, seminářů a prezentací.

11. Budování a značení cyklostezek, turistických cest, naučných stezek a souvisejících objektů.

12. Spolupráce se zahraničními regiony.

13. Realizace výběrových řízení.

14. Vytváření podmínek pro systematický komplexní rozvoj zájmového území dle strategických rozvojových dokumentů svazku.

15. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však je-li její účel v podobě hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku svazku.

16. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku, povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem

svazku, tím zůstává nedotčena.

 

 

                                                                                   .............................................

                                                                                              Ing. Jiří Burian

                                                                                předseda Sdružení obcí Sedlčanska

 

V Sedlčanech dne 27. 4. 2018