STATUT svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska

STATUT svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska

 

 

S T A T U T

svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska

 

Zájmové sdružení obcí Sedlčanska bylo založeno ustavující členskou schůzí konanou dne 20.9. 1995 v Sedlčanech za účelem sociálního a ekonomického rozvoje regionu.

Valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska na své řádné schůzi konané 30. července 2004 rozhodla o změně a přeregistraci na svazek obcí, ale název bude ponechán – Sdružení obcí Sedlčanska.

Účel svazku, struktura řídících orgánů, jejich působnost a pravidla jednání zůstávají stejná.

Statut respektuje výsledky jednání ustavující členské schůze a dále je rozpracovává a doplňuje, přičemž má na zřeteli cíle svazku.

 

Hlavní cíle svazku se definují takto:

Vyhledat optimální řešení sociálního a ekonomického rozvoje regionu a toto řešení realizovat, včetně potřebné osvěty a finančního krytí uvedených aktivit vyplývajících z programu rozvoje. Činnost svazku vychází z programu, který obsahuje:

 1. rozvoj ekonomického potenciálu a podnikatelských aktivit
 2. školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura
 3. rozvoj turismu a cestovního ruchu
 4. ochrana a tvorba životního prostředí
  1. sběr, separace, svoz a likvidace tuhých komunálních odpadů, využití řízené skládky TKO (Kosova Hora), její dostavba a rekultivace
  2. ochrana zdrojů pitné vody
  3. čistota ovzduší a jeho ozdravění
 5. doprava a dopravní obslužnost v regionu
 6. technická infrastruktura regionu
  1. zásobování pitnou vodou
  2. čištění odpadních vod
  3. plynofikace
  4. elektrifikační síť
  5. telekomunikační síť
 7. bezpečnost, ochrana majetku a osob v regionu

 

Postavení a působnost orgánů svazku a pravidla jednání se stanovují takto:

 

I. Valná hromada

 

     Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Tvoří ji pověření zástupci členů svazku.

Valná hromada má tyto povinnosti a pravomoci:

 1. schvalování stanov svazku,
 2. schvalování plánů a koncepcí rozvoje svazku,
 3. rozhodování o změnách účelu svazku,
 4. schvalování, vyúčtování výsledků hospodaření a zásad hospodaření,
 5. schvalování pravidel řízení svazku a jeho vnitřní organizace, tj. schvalování statutu a jednacího řádu svazku a rozhodování o jejich změnách,
 6. volba a odvolávání předsedy a místopředsedů svazku, ostatních členů představenstva a členů kontrolní a revizní komise,
 7. rozhodování o zániku svazku a jmenování likvidátora,
 8. rozhodování o majetkovém vypořádání v případě zániku svazku, popř. zániku členství některého z členů,
 9. rozhodování o přijímání dalších členů do svazku a schvalování výše jejich majetkových vkladů,
 10. rozhodování o vyloučení členů ze svazku pro neplnění podmínek stanov svazku,
 11. schvalování výše členských vkladů členů při založení svazku, resp. výše členského vkladu na každý následující kalendářní rok podle počtu obyvatel k 1.1.,
 12. schvalování členských příspěvků vyplývajících z předmětu činnosti svazku uvedených v bodě II stanov svazku,
 13. uzavírání smluv o spolupráci s tuzemskými a zahraničními subjekty,
 14. rozhodování o investiční politice svazku,
 15. rozhodování o založení další právnické osoby k plnění úkolů v rámci předmětu činnosti svazku,
 16. rozhodování o zvýšení nebo snížení kmenového jmění,
 17. rozhodování o realizačních skupinách jednotlivých oblastí programu rozvoje.

 

II. Představenstvo

 

     Představenstvo je výkonným orgánem svazku a je sedmičlenné.

Je voleno valnou hromadou na volební období samosprávy obcí. Svou funkci vykonává i po skončení funkčního období do doby, než bude zvoleno nové představenstvo.

V období mezi zasedáními valné hromady může představenstvo kooptovat nového člena, jestliže počet členů klesne pod stanovený počet. Kooptace vyžaduje schválení na nejbližší valné hromadě.

 

Představenstvo má tyto povinnosti a pravomoci:

 1. svolává valnou hromadu sdružení,
 2. předkládá valné hromadě ke schválení plány a koncepce rozvoje svazku, návrhy opatření k plnění programu sociálního a ekonomického rozvoje a další návrhy, týkající se činnosti a hospodaření svazku,
 3. je odpovědné za plnění usnesení přijatých valnou hromadou,
 4. v období mezi zasedáními valné hromady projednává všechny otázky, kterými je valná hromada pověří,
 5. ke svému jednání si může přizvat pracovníky realizačních skupin, členy kontrolní a revizní komise a požadovat od nich informace a zprávy. Dále si může ke svému jednání pozvat odborníky, vyžádat od nich posouzení odborných otázek, zpracování posudků a expertiz, oponentních stanovisek apod.
 6. projednává zejména zprávy o činnosti předsedy svazku a činnosti realizačních skupin,
 7. schvaluje důležité úkony a akty předsedy a realizačních skupin,
 8. schvaluje jmenování vedoucích realizačních skupin,
 9. projednává zprávy a podklady pro jednání valné hromady,
 10. může pověřit své členy plněním stanovených úkolů svazku,
 11. může plnit funkci likvidátora, pokud obdrží pověření valné hromady v případě, že svazek zaniká bez právního nástupce.

 

III. Předseda

 

     Předseda je statutárním zástupcem svazku, je oprávněn jeho jménem vystupovat a jednat.

Předsedou svazku může být fyzická osoba, která je pověřeným zástupce obce – člena svazku.

     Je volen valnou hromadou na volební období samosprávy obcí.

Svou funkci vykonává i po skončení funkčního období do doby, než bude zvolen nový předseda.

     Ze své funkce může být valnou hromadou odvolán.

     Za výkon své funkce odpovídá valné hromadě a představenstvu, kterým je povinen předkládat zprávy o své činnosti. Valné hromadě předkládá k rozhodnutí věci a návrhy, které jsou svěřeny do její působnosti.

Předseda se řídí usnesením valné hromady a představenstva.

 

Předseda má tyto povinnosti a pravomoci:

 1. svolává schůze představenstva,
 2. zahajuje volnou hromadu a schůzi představenstva a předkládá program jednání,
 3. zajišťuje zpracování a předložení zpráv a pokladů pro tato jednání,
 4. podepisuje hospodářské smlouvy a další právní akty,
 5. kontroluje činnost realizačních skupin,
 6. ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolami,
 7. koordinuje plnění usnesení valné hromady.

 

IV.I. a II. Místopředseda

 

     Místopředsedy svazku mohou být fyzické osoby, které jsou pověřenými zástupci obcí – členů svazku.

     Jsou voleni valnou hromadou na volební období samosprávy obcí.

     Svou funkci vykovávají i po skončení funkčního období do doby, než budou zvoleni nový místopředsedové.

     Ze své funkce mohou být valnou hromadou odvoláni.

     Za výkon své funkce odpovídají valné hromadě a představenstvu.

     Místopředsedové v plném rozsahu zastupují předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti.

 

V. Kontrolní a revizní komise

 

     Kontrolní a revizní komise (dále jen „komise“) je tříčlenným kontrolním orgánem svazku. Postavení jejích členů, kteří jsou pověřenými zástupci obcí – členů svazku, je rovnocenné.

     Je volena valnou hromadou na volební období samosprávy obcí.

Svou funkci vykonává i po skončení funkčního období do doby než bude zvolena nová komise.

     Komise provádí kontroly buď vlastními pracovníky, nebo může kontrolu provést přizvanými odbornými pracovníky.

     Členové komise se mohou s hlasem poradním účastnit jednání představenstva svazku. Členství v komisi vylučuje členství v představenstvu.

 

Komise má tyto povinnosti a pravomoci:

 1. je oprávněna provádět kontrolu veškeré činnosti realizačních skupin,
 2. její členové mají právo nahlížet do všech účetních a jiných dokladů,, vyžadovat vysvětlení a informace od všech funkcionářů svazku a pracovníků realizačních skupin,
 3. přijímá a vyřizuje stížnosti,
 4. nejméně jednou ročně provede revizi hospodářské činnosti svazku a výsledky z těchto revizí předkládá valné hromadě,
 5. předkládá návrhy na opatření ke zjednání nápravy příslušných orgánů svazku.

 

VI. Realizační skupina

 

     Pro zajištění odborných činností k naplnění účelu svazku může být zřízena realizační skupina.

     Vedoucího realizační skupiny jmenuje a odvolává představenstvo. Vedoucí realizační skupiny navrhuje předsedovi svazku další pracovníky realizační skupiny. Je podřízen předsedovi svazku.

 

Vedoucí realizační skupiny plní zejména tyto úkoly:

 1. řídí činnost realizační skupiny,
 2. provádí všechny nutné a účelné úkony pro realizaci záměrů svazku,
 3. stanoví vnitřní organizaci práce a navrhne pracovní náplň jednotlivých pracovníků realizační skupiny,
 4. vede jednání, sjednává smlouvy a jejich návrhy předkládá ke schválení předsedovi svazku,
 5. vede účetní agendu ve stanoveném rozsahu,
 6. sestavuje rozpočet a plán činnosti své skupiny,
 7. nejméně 1krát ročně předkládá výsledky hospodaření realizační skupiny představenstvu a kontrolní a revizní komisi,
 8. přijímá další úkoly od orgánů svazku prostřednictvím předsedy.

 

     Tento statu byl projednán a schválen na schůzi valné hromady svazku dne 30. července 2004

 

                                                     ……………………………………

                                                             Ing. Jiří Burian

                                               předseda Sdružení obcí Sedlčanska

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                                          ……………………………………

            Jindřich Bláha                                                              Marie Křížová

 I. místopředseda Sdružení obcí Sedlčanska    II.místopředseda Sdružení obcí Sedlčanska