Synagoga Kosova Hora

Synagoga Kosova Hora

… úvodem trochu historie

Židovské osídlení v Kosově Hoře se připomíná již v 15.stol. Největšího rozkvětu dosáhla židovská obec v 18.stol., kdy Židé tvořili 35% obyvatel Kosovy Hory a zdejší židovská komunita patřila k nejvýznamnějším ve středních Čechách. V 19.stol. její význam zvolna ustupoval a správní centrum židovské obce přešlo do Sedlčan. Definitivní zánik nastal v r. 1942, kdy byli zdejší Židé deportováni do nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů, kde všichni zahynuli. Po skončení války se židovská obec již neobnovila.

…něco k synagoze

Synagoga byla postavena na přelomu  renesance a baroka, okolo r. 1630. Po velkém požáru r. 1697 obnovena a znovu upravena r. 1741. Další stavební úpravy proběhly v letech 1826 a 1856. V této podobě se zachovala až do 80. let 20. stol., kdy byla již v naprosto dezolátním stavu a probíhalo jednání o její demolici. Tomu se podařilo zabránit a celý objekt byl postupně zrekonstruován. Dnešní vzhled vychází ze stavebního a restaurátorského průzkumu, který synagoze vrátil barokní podobu s částečným respektováním úprav z 19. stol.

… k občanskému sdružení, jeho cílům a náplni činnosti

V r. 2007 bylo založeno občanské sdružení Synagoga Kosova Hora, které si vytklo za cíl získání finančních prostředků na obnovu bývalé modlitebny a zřízení stále expozice z historie synagogy, zdejší židovské obce a židovských obcí  v širším regionu. Modlitebna měla nadále sloužit k pořádání kulturních akcí se židovskou tématikou (koncerty, výstavy, přednášky). Tohoto cíle bylo dosaženo, v r. 2011 byla synagoga zpřístupněna veřejnosti  a občanské sdružení nyní zajišťuje její provoz v součinnosti s Obecním úřadem Kosova Hora.

Fotogalerie: Synagoga Kosova Hora

/album/fotogalerie-synagoga-kosova-hora-/syn6-jpg/ /album/fotogalerie-synagoga-kosova-hora-/syn1-jpg/ /album/fotogalerie-synagoga-kosova-hora-/syn2-jpg/ /album/fotogalerie-synagoga-kosova-hora-/syn3-jpg/ /album/fotogalerie-synagoga-kosova-hora-/syn4-jpg/ /album/fotogalerie-synagoga-kosova-hora-/syn5-jpg/