Usnesení č. 1/2013 z valné hromady.

Usnesení č. 1/2013 z valné hromady.

Usnesení č. 1/2013

 

VH souhlasí s navrženým programem,  bod 8 – Elektronická aukce byl přesunut za bod č. 4.
PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

VH souhlasí s navrženými ověřovateli: M. Hrazánek, J.Mátl.
PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 6/2012.
PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

VH schvaluje výsledky hospodaření Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2012 v příjmové části ve výši 2.724,5 tis. Kč (se zapojením zůstatku na běžném účtu k 1.1.2012) a výdajové části 2.542,0 tis.Kč se zůstatkem  na běžném účtu 182,5 tis. Kč.
PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

VH jmenuje 3 člennou komisi pro schválení účetní závěrky – J. Mátl, P. Kabyl, O. Jeřicha.
PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

VH bere na vědomí informace o elektronické aukci ohledně dodávky elektřiny – obchodní manažerky Jaroslavy Konečné, ARCH consulting s.r.o. Praha 9, www.aukcejinak.cz, tel. 603 205 192. Starostové obcí, kteří mají zájem o propočtení  elektřiny zašlou do 28.2.2013 e-mail do kanceláře sdružení.
PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

VH schvaluje rozpočet na rok 2013 v příjmové části ve výši 2.572,5 tis. Kč (se zapojením zůstatku na běžném účtu k 1.1.2013) a výdajové části ve výši 2.572,5 tis. Kč, s předpokládaným zůstatkem na běžném účtu 0 tis. Kč – schodkový rozpočet.
PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

VH ukládá předsedovi svazku Ing. J. Burianovi svolat do 15. března 2013 představenstvo, které bude řešit účast svazku na veletrzích cestovního ruchu Regiontour a Holiday World v roce 2014.
PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

VH bere na vědomí vyúčtování veletrhů cestovního ruchu Regiontour Brno 2013 prozatím v celkové výši nákladů 192.475,58 Kč  a Holiday World 2013 prozatím v celkových nákladech 11.900 Kč, u  veletrzích chybí faktury od Středočeského kraje za pronájem plochy, přívod el. energie, registrační poplatek, montážní a vystavovatelské průkazy.
PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

VH bere na vědomí informace Š. Barešové o podaných žádostech na rok 2013.
PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

VH bere na vědomí informace z oblasti sociálních věcí p. Skálové – MěÚ Sedlčany.
PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

VH bere na vědomí informace Ing. J. Buriana ohledně návrhu spolupráce s městem Wagrowiec - Polsko pro rok 2013.
PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

VH bere na vědomí zápis inventarizační komise.
PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

 

Ověřovatelé:   M. Hrazánek - Jesenice                            J. Mátl - Solenice

 

Zapsala: H. Švagrová