Usnesení č. 1/2014

Usnesení č. 1/2014

Z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 28. 2. 2014 v Křepenicích

 

VH  souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 5/2013.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH schvaluje výsledky hospodaření v příjmové části se zapojením zůstatku ve výši 12.318,3 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 11.200,7 tis. Kč, se zůstatkem na účtech k 31. 12. 2013 ve výši 1.117,6 tis. Kč (příloha č. 1).

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí Výkaz hospodaření za rok 2013 ( příloha č. 2).

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014 v příjmové části ve výši 11.719,60 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 10.910,50 Kč se zůstatkem na účtech ve výši 809,10 tis. Kč.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí informace o podání žádosti na KÚ Středočeského kraje o dotaci za svazek v celkových nákladech 106.000 Kč, z toho dotace činí 100.000, vlastní zdroje činí 6.000 Kč.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí informace o podání žádosti na KÚ Středočeského kraje o dotaci za O. P. S. REGION Sedlčansko v celkových nákladech 107.995 Kč, z toho dotace činí 100.000, vlastní zdroje činí 7.995 Kč.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí informace o realizovaném projektu Meziobecní spolupráce.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí informace o realizovaném projektu WOSA.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí informace o stávající problematice v těžbě zlata.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH nesouhlasí s přípravou a zahájením průzkumných prací pro těžbu zlata v regionu Sedlčanska.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí informace o pořádání prvních farmářských trhů svazkem v Sedlčanech dne 19. 4. 2014.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí informace týkající se spolupráce s Polskem – okresem Wagrowiec.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí Inventarizační zápis k 31. 12. 2013 -  nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH schvaluje výsledky hospodaření O. P. S. REGION SEDLČANSKO za období 1. 1. – 31. 12. 2013- viz. Výkaz zisku a ztráty .

Výnosy ve výši 8,40 Kč (úroky z BÚ), náklady ve výši 3.357 Kč (mzdové náklady, poplatky ČS), výsledek hospodaření ve výši – 3.348,60 Kč.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH ukládá starostům sdružení zajistit účast 5-ti významných výtvarníků ve věku 13 – 16 let a 2 členného doprovodu na Malířský seminář v Luneburgu u Hamburku ve dnech 1. 7. – 6. 7. 2014, jména sdělí do kanceláře sdružení nejpozději do 15. 3. 2014.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

 

VH ukládá starostům, zaslat přehled veškerých sociálních služeb na katastru jejich území do 21. 3. 2014 p. Skálové - vedoucí odboru sociálních služeb MěÚ Sedlčany.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

 

Ověřovatelé usnesení: Dana Vokrouhlíková                         Petr Halada

 

 

Zapsala: H. Švagrová