Usnesení č. 2/2013 z valné hromady.

 Usnesení č. 2/2013 z valné hromady.

Usnesení č. 2/2013

 

VH souhlasí s navrženým programem.

PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH souhlasí s navrženými ověřovateli: J.Mátl, M. Krameš.

PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 1/2013.

PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH schvaluje výsledky hospodaření Sdružení obcí Sedlčanska za období 1.1.2013 – 30.4.2013  v příjmové části ve výši 1.874,5 tis. Kč (se zapojením zůstatku na běžném účtu k 1.1.2013) a výdajové části 1.074,2 tis.Kč se zůstatkem  na běžném účtu 800,3 tis. Kč.

PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH, na návrh 3 členné komise, která byla navržena na minulém jednání VH dne 22.2.2013 pro schválení účetní závěrky ve složení – J. Mátl, P. Kabyl, O. Jeřicha,  schvaluje  znění účetní závěrky za rok 2012.

PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH bere na vědomí informace o realizovaném projektu z operační programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost (OP VK) - projekt WOSA.

PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH bere na vědomí informace o veletrzích cestovního ruchu Regiontour a Holiday World.

PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření svazku Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2012 s výrokem bez výhrad.

PRO – 13 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH bere na vědomí informace o získaných dotací a jejich investování.

 

 

Ověřovatelé:                      J. Mátl – Solenice                         M. Krameš – Kosova Hora

 

Zapsala: H. Švagrová