Usnesení č. 2/2015

Usnesení č. 2/2015

 

Usnesení č. 2/2015

 

Z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 30. 4. 2015 v Dublovicích

 

VH  souhlasí s navrženým programem.

(PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH  souhlasí s ověřovateli zápisu Ing. O. Jeřichou a J. Hejhalem.

(PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 1/2015 z 27. 2. 2015.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí plnění rozpočtu k 31. 3. 2015 v příjmové části ve výši 2.796,68 tis. Kč a ve výdajové části ve výši 1.482,08 tis. Kč.

(PRO – 17 PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 v příjmové části navýšení položky Ostatní nahodilé příjmy o 1,8 tis. Kč, ve výdajové části snížení položky Regiontour 2015                    o 75,60 tis. Kč, položky Holiday World 2015 snížení o 6,60 tis. Kč a navýšení položky Farmářské trhy o 13,50 tis. Kč.

(PRO – 17 PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH zplnomocňuje představenstvo svazku k provádění rozpočtových opatření                        do výše 50 tis. Kč.

(PRO – 18 PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí informace o podaných žádostech o dotace:

za svazek - Podpora činnosti svazku – zamítnuto,

za Region Sedlčansko, o.p.s. - Krčínovo řezbování aneb Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan,

za Region Sedlčansko, o.p.s. – Nová stezka Po stopách Jakuba Krční z Jelčan a Sedlčan aneb co nám tu zanechal.

(PRO – 18 PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH souhlasí se zpracovanou strategií SO ORP Sedlčany v oblasti předškolní výchovy a základního školství.

(PRO – 18 PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH souhlasí se zpracovanou strategií SO ORP Sedlčany v oblasti sociálních služeb.

(PRO – 18 PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH souhlasí se zpracovanou strategií SO ORP Sedlčany v oblasti odpadového hospodářství.

(PRO – 18 PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH souhlasí se zpracovanou strategií SO ORP Sedlčany v oblasti stabilita regionu.

(PRO – 18 PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH souhlasí se zpracovanou strategií SO ORP Sedlčany v oblasti cestovního ruchu.

(PRO – 18 PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH souhlasí s pokračováním projektu „Podpora meziobecní spolupráce“, reg.č. CZ.1.04/4.100/B8.00001 od 1.6. – 31. 10. 2015. Souhlasí s podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě stávající.

(PRO – 18 PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH nesouhlasí se zapojením do pilotního programu na video-trasy.

(PRO – 18 PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH souhlasí s dotiskem chybějících letáků.

(PRO – 18 PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH souhlasí s podepsáním Darovací smlouvy s TPK, spol. s.r.o. na dar ve výši 7 tis. Kč na pořádání cykloakce Otvírání cyklistické sezóny 2015.

(PRO – 18 PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí podepsání Dodatku ke Smlouvě o dopravní obslužnosti na rok 2015.

(PRO – 18 PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

 

 

Ověřovatelé usnesení:  Ing. O. Jeřicha                              J. Hejhal

Zapsala: T. Kuchařová