Usnesení č. 2/2016 z Valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 20. 5. 2016 v Nalžovicích v hostinci u Tulacha

Usnesení č. 2/2016   z Valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 20. 5. 2016 v Nalžovicích v hostinci u Tulacha
VH  souhlasí s doplněným programem a jednohlasně ho schvaluje.
(PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
 
VH  souhlasí s ověřovateli zápisu Miloslavem Hrazánkem - Jesenice, J. Pšeničkovou – Nalžovice.
(PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
 
VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 1/2016. 
(PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH schvaluje Závěrečný účet Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2015.
(PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH bere na vědomí čerpání rozpočtu k 30. 4. 2016 a to v příjmové části ve výši 1.245,20 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 658,60 tis. Kč. Stav pokladny 6,95tis. Kč a stav na BÚ 647,36tis. Kč.
(PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH schvaluje RO č. 1 v příjmové části navýšení o 64,50 tis. Kč ve výdajové části navýšení o 46,20 tis. Kč.
(PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 s výrokem bez výhrad.
 
VH bere na vědomí informace o připravovaném projektu Centra společných služeb. 
 
VH schvaluje na pozici Managera centra společných služeb Š. Barešovou a na pozici Specialisti servisního centra L. Štěpánovou Zítkovou.
(PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH souhlasí s předfinancováním projektu Centra společných služeb.
(PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH pověřuje Ing. J. Buriana podepsáním smlouvy projektu Centra společných služeb se Svazem měst a obcí ČR, po souhlasu představenstva SOS.
(PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH bere na vědomí informace o pořádaném 3. ročníku Malířského semináře.
 
VH bere na vědomí informace o získaných dotacích od ČEZ, a.s. a to na Malířský seminář ve výši 50,00 tis. Kč, na 11 ročník Otvírání cyklistické sezóny na Sedlčansku ve výši 10,00 tis. Kč a Vánoční farmářské trhy ve výši 10,00 tis. Kč.
 
VH bere na vědomí informace o projektu Krčínova cyklostezka: Sedlčany – Sedlec-Prčice.
 
VH bere na vědomí informace o projektu Vltavská cyklostezka: Solenice – Kamýk nad Vlt.
 
VH bere na vědomí informace o projektu Přístaviště a kotviště na Sedlčansku – 1. etapa.
 
VH bere na vědomí informace z TOULAVY o.p.s.
 
VH bere na vědomí informace o pořádané cykloakci.
 
VH bere na vědomí informace o pořádání farmářských trhů.
 
VH bere na vědomí informace s RSK KÚ.
 
VH bere na vědomí informace o vyhlášené výzvě MMR č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura.
 
VH bere na vědomí informace o přípravě kalendáře na rok 2017.
 
VH bere na vědomí informace o dotacích z KÚ.
 
VH ukládá Š. Barešové a P. Haladovi přepracovat projekt Příměstské tábory a podat ho do další výzvy.
 
 
 
Ověřovatelé usnesení:
 
 
 
 
                                                         …………………………          ………………………
                                                                M. Hrazánek                     J. Pšeničková
 
Zapsala: T. Kuchařová