Usnesení č. 2/2019 z VH konané dne 31. 5. 2019

 

Usnesení č. 2/2019

z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 31. 5. 2019 ve Sportareálu u Šťastných – Vysoký Chlumec

 

 

VH souhlasí s navrženým programem.

(PRO 17 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH souhlasí z přesunutím bodu 10. Různé, před bod č. 9. Odpadové hospodářství.

(PRO 17 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: M. Hrazánek – Jesenice a L. Hlaváček – Vysoký Chlumec.

(PRO 17 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 1/2019 ze dne 29. 3.2019 – úkoly: VH ukládá kanceláři SOS zpracovat a podat žádost o dotaci do výzvy 03-18-092 MPSV – 4. Efektivní veřejná správa – Pasporty v termínu do 21. 6. 2019 a VH ukládá kanceláři SOS organizačně zajistit ve spolupráci se ZUŠ Sedlčany, ZUŠ Sedlec-Prčice a MěÚ Sedlčany Mezinárodní malířský seminář v termínu 19. – 22. 9. 2019 – trvají.

(PRO 17 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH bere na vědomí čerpání rozpočtu k 30. 4. 2019 v příjmové části ve výši 1.562,12 tis. Kč a ve výdajové části ve výši 734,70 tis. Kč se stavem na BÚ ve výši 1.540,70 tis. Kč a stavem pokladny ve výši 10,00 Kč.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH schvaluje RO č. 2 navýšení v příjmové části v položce Malířský seminář +50,00 tis. Kč a v položce Projekt – Centrum společných služeb +214,00 tis. Kč. Ve výdajové části navýšení položky Krčínova cyklostezka + 112,00 tis. Kč a v položce Polská delegace +40,00 tis. Kč.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o přezkoumání výsledků hospodaření za rok 2018.

 

VH schvaluje Účetní závěrku svazku za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 2018 a to bez výhrad.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH schvaluje Závěrečný účet svazku za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o přezkoumání výsledků hospodaření za rok 2018 s to bez výhrad.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 13,50 mil. Kč s čerpáním dle podmínek Veřejnoprávní smlouvy do 31. 12. 2020 na projekt Cyklostezka Sedlčany – Prčice „Krčínova cyklostezka“.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) 2

 

VH pověřuje předsedu svazku Ing. J. Buriana podepsáním Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projetu Cyklostezka Sedlčany-Prčice „Krčínova cyklostezka“ se Středočeským krajem, ve výši investiční dotace 13,50 mil. Kč s datem podpisu 31. 5. 2019.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH jmenuje výběrovou komisi pro výběr zhotovitele stavby Cyklostezka Sedlčany – Prčice „Krčínova cyklostezka“ ve složení: M. Jeřábková – Sedlce-Prčice, Ing. J. Burian – Sedlčany, M. Hrazánek – Jesenice, M. Krameš – Kosova Hora, Mgr. Č. Sosnovec – Nedrahovice a odborník, který bude vybrán z TDI a BOZP. Náhradníci: P. Kymla – Příčovy, Ing. O. Jeřicha – Dublovice, P. Štěpánek – Petrovice.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH souhlasí se zněním a následným vypsáním Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů včetně požadavků a podmínek pro zapracování nabídky pro veřejnou zakázku: Cyklostezka Sedlčany – Prčice „Krčínova cyklostezka“ a Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na technický dozor investora a koordinátora BOZP k projektu: Cyklostezka Sedlčany – Prčice „Krčínova cyklostezka“, se zveřejněním do 7. 6. 2019.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí informace o připravovaném projektu Pasporty s podáním žádosti o dotaci na MPSV ČR do 21. 6. 2019.

 

VH bere na vědomí informace o akci Otvírání cyklistické sezóny na Sedlčansku 2019.

 

VH bere na vědomí informace o chystaném farmářské trhu.

 

VH ukládá starostům do 14. 6. 2019 zaslat do kanceláře sdružení počty kalendářů k odebrání na rok 2020 včetně termínů poutí, posvícení a významných akcí v obci.

 

VH ukládá starostům do 14. 6. 2019 zaslat do kanceláře sdružení typy na řemeslníky včetně kontaktů, které by mohl vyfotografovat M. Dlouhý do kalendáře na rok 2021 na téma Řemesla.

 

VH bere na vědomí informace z Toulavy o.p.s.

 

VH včetně města Sedlec-Prčice potvrzuje, že katastry všech obcí Sdružení obcí Sedlčanska a města Sedlec-Prčice jsou od roku 2013 součástí turistické oblasti TOULAVA a nadále souhlasí se zapojením katastrálního území svých obcí do turistické oblasti Toulava. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.

(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí informace o odpadovém hospodářství.

 

 

Ověřovatelé usnesení:

 

 

 

………………………….                                                        …………………………

Miloslav Hrazánek                                                            Luboš Hlaváček

 

Zapsala: Tereza Kuchařová