Usnesení č. 3/2014

Usnesení č. 3/2014

z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 13. 6. 2014 v Klučenicích

 

VH souhlasí s navrženým programem a ověřovateli.

 

VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 1 a 2/2014 – úkoly splněny.

 

VH bere na vědomí výsledky hospodaření za období 1. 1. 2014 – 31. 5. 2014 v příjmové části ve výši 5.126,50 Kč, ve výdajové části ve výši 3.127,70 Kč se zůstatkem 1.998,80 Kč.

 

VH schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v příjmové části navýšit o 71 tis. Kč, výdajovou část snížit o 57 tis. Kč (viz. příloha č. 1).

 

VH schvaluje účetní závěrku za rok 2013 a Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 s výrokem bez výhrad. Hospodaření s rozpočtem Sdružení obcí Sedlčanska k 31. 12. 2013 skončilo s přebytkem 935,14 tis. Kč.

 

VH bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje o schválení dotace na projekt „Kdo si hraje nezlobí“, evidenční číslo FCR/OCR/020389/214,  celkové náklady projektu ve výši 107.995 Kč, z toho vlastní náklady činí 7.995 Kč (5 %), dotace činí 100.000 Kč (95 %).

 

VH ukládá Š. Barešové zajistit realizaci a administraci tohoto projektu.

 

VH bere na vědomí informace realizačního týmu projektu Meziobecní spolupráce, souhlasí s tím, že v projektu budou v rámci 4. volitelného tématu zpracovány 2 oblasti – 1) Stabilita regionu a zaměstnanost, 2) Cestovní ruch. Výstupy budou zaslány elektronicky.

 

 

Ověřovatelé usnesení:        Ing. Otakar Jeřicha                      Zdeněk Pekárek

 

 

Zapsala: H. Švagrová