Usnesení č. 4 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 15. 11. .2013 v Kamýku nad Vltavou

Usnesení č. 4 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 15. 11. .2013 v Kamýku nad Vltavou

VH souhlasí s navrženým programem.

PRO – 15 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH jmenuje ověřovatele zápisu a usnesení – P. Kabyla, Z. Pekárka.

PRO – 15 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH bere na vědomí  kontrolu usnesení č. 3 z valné hromady ze dne 27. 9. 2013.

PRO – 15 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH souhlasí se zapojením Sdružení obcí Sedlčanska do projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, reg. č. projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001, s platností od 1. prosince 2013.

PRO – 15 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH souhlasí se zapojením města Sedlec-Prčice do projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“  prostřednictvím Sdružení obcí Sedlčanska.

PRO – 15 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH souhlasí s navrženými zaměstnanci pro projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“

- koordinátor – Přemysl Růžička - 1,00 úvazku pracoviště Kamýk nad Vltavou,

-  pracovník pro tvorbu analýz a strategií – Petr Halada - 1,00 úvazku, pracoviště

   Kamýk nad Vltavou

-  asistent – Hana Hulanová – 0,5 úvazku, pracoviště Sedlčany

- asistent – Tereza Kuchařová – 0,5 úvazku, pracoviště Sedlčany

 

Pracovní smlouva bude se zaměstnanci uzavřena na dobu určitou od 1.12. 2013 do 30.6. 2015, tj. po dobu trvání projektu.

PRO – 14 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1

 

VH souhlasí s uzavřením Smlouvy o vzájemné spolupráci  při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, mezi Svazem měst a obcí a Sdružením obcí Sedlčanska. Smlouva bude podepsána nejpozději do 22. listopadu 2013.

PRO – 15 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH navrhuje projednat a schválit jednorázový příspěvek ve výši 5 Kč za obyvatele na projekt „Meziobecní spolupráce“ ve svých orgánech obcí. Příspěvek bude použit na provozní náklady zaměstnanců (telefon, kancelářské potřeby, cestovní náklady) po celou dobu realizace projektu, tj. 1. 12. 2013 – 30. 6. 2013. Tento příspěvek nebude zahrnut do běžného příspěvku Kč 50/ obyv. na provoz Sdružení obcí Sedlčanska v roce 2014.

PRO – 15 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH navrhuje projednat a schválit příspěvek do sdružení na rok 2014 ve výši 50 Kč za obyvatele na provoz Sdružení obcí Sedlčanska, ve svých orgánech obcí.

PRO – 15 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH bere na vědomí informace o dotacích z KÚ Středočeského kraje na rok 2014.

PRO – 15 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH ukládá Š. Barešové zpracovat a podat žádost o dotaci za Sdružení obcí Sedlčanska v oblasti zkvalitnění cestovního ruchu, podpora rekreační cyklistiky.

PRO – 15 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH bere na vědomí informace o veletrzích cestovního ruchu 2014.

PRO – 15 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu WOSA, reg. č. CZ.1.07/1.1.32/02.0041.

PRO – 15 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH bere na vědomí hospodaření svazku k 31. 10. 2013 v příjmové části ve výši 8.414,8 tis. Kč (včetně úvěru a provozního zůstatku k 1. 1. 2013) a výdajové části ve výši 8.027,7 tis. Kč (včetně splátky úvěru) se zůstatkem 387,1 tis Kč na běžných účtech.

PRO – 15 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH schvaluje rozpočtové opatření č. 3, v příjmové a výdajové části navýšit položku dopravní obslužnost (§ 2221) o 170 tis. Kč, a  výdajovou část navýšit o 105 tis.  v položce propagace (výroba nových 4 druhů letáků - § 3349) – viz. příloha.

PRO – 15 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH bere na vědomí informace o projektu „Touláme se Toulavou aneb vzdělanosti není nikdy dosti“ realizovaný o.p.s. Region Sedlčansko.

PRO – 15 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

VH souhlasí s navrženou odměnou pro zaměstnance kanceláře sdružení (se sjednanou pracovní smlouvou na neurčito)  ve výši 1 platu, který bude vyplacen v prosinci 2013.

PRO – 15 hlasů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

 

 

 

Ověřovatelé:     Z. Pekárek                               P. Kabyl

 

Zapsala: H. Švagrová