Usnesení č. 4

Usnesení č. 4

z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 26. 9. 2014 v Petrovicích

 

VH  souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu.

 

VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 3/2013.

 

VH bere na vědomí výsledky hospodaření v příjmové části se zapojením zůstatku ve výši 7.274,8 tis. Kč, ve výdajové části rozpočtu ve výši 4933,4 tis. Kč, se zůstatkem na účtech k 31. 08. 2014 ve výši 2.341,4 tis. Kč  (příloha č. 1).

 

VH bere na vědomí informace ohledně realizovaného projektu „Kdo si hraje nezlobí“  o. p. s. REGION SEDLČANSKO z dotace Krajského úřadu Středočeského kraje, z Fondu cestovního ruchu, celkové náklady ve výši 108.068 Kč, dotace 100.000 Kč.

 

VH schvaluje poskytnutí půjčky o. p. s. REGION SEDLČANSKO na úhradu hracích prvků od firem KARIM a Flora servis z rozpočtu svazku ve výši 60.000 Kč. Tuto částku o.p.s. REGION SEDLČANSKO po obdržení dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje vrátí zpět na účet Sdružení obcí Sedlčanska.

 

VH bere na vědomí informace o realizovaném projektu Meziobecní spolupráce.

 

VH bere na vědomí informace o realizovaném projektu WOSA.

 

VH souhlasí s účastí na veletrzích cestovního ruchu v roce 2015 – Regiontour, Holiday World.

 

VH schvaluje cenu pro přefakturaci stolního kalendáře Sedlčansko pro rok 2015 obcím ve výši 45 Kč za 1 ks.

 

VH schvaluje  prodejní  cenu  stolního  kalendáře  Sedlčansko pro rok 2015 ve výši 50 Kč za 1 ks.

 

VH souhlasí s výrobou kalendáře pro rok 2016 -

- téma: porovnání historie a současnosti (černobílá  a  barevná fotografie) jednoho místa nebo    

  objektu.

- náklad: 3.000 ks  

- barevné fotografie zajistí Fotoflegmatici, černobílé fotografie poskytnou obce.

- zajistí Š. Barešová.

 

VH bere na vědomí informace o činnosti o. p. s. Toulava – ocenění nejlepšího regionálního filmu „Toulava kardiozážitek i pro tebe“ odbornou porotou na filmovém festivalu Tour region film v Karlových Varech.

VH souhlasí s účastí Š. Barešové a H. Švagrové na filmovém festivalu TOUR REGION FILM v Karlových Varech ve dnech 9. – 11. 10. 2014.

 

VH bere na vědomí informace o pořádání farmářských trhů svazkem na náměstí v Sedlčanech. 4. farmářský trh s vánočním programem se uskuteční 20. prosince 2014.

 

VH bere na vědomí informace o činnosti o. p. s. MAS SEDLČANSKO.

 

VH ukládá Š. Barešové pozvat na příští valnou hromadu svazku zástupkyni z Centra adiktologických služeb Magdaléna, o. p. s. Příbram.

 

 

 

 

Ověřovatelé usnesení:  Dana Vokrouhlíková                    Petr Štěpánek

 

 

Zapsala: H. Švagrová