Usnesení č. 5/2012 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 9. 11. 2012 v Nalžovicích.

Usnesení č. 5/2012 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se  konala dne 9. 11. 2012 v Nalžovicích.

Usnesení č. 5/2012

z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se  konala dne 9. 11. 2012 v Nalžovicích

 

VH souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu a usnesení: J. Pšeničková, O. Jeřicha.
(PRO – 15 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)

VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 4/2012, trvá úkol Š. Barešové zpracovat a podat žádost  o dotaci do nadace ČEZ.

VH ukládá Š. Barešové sledovat vypsání výzev pro dotace a jakmile budou známy zásady pro podávání žádosti, vše připraví a projedná podání konkrétních dotací na prosincové VH.
(PRO – 15 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)

VH souhlasí s rozšířením správní rady MAS Sedlčansko z 3 na 6 členů.
(PRO – 15 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)

VH jmenuje P. Štěpánka, jako zástupce svazku obcí  do správní rady MAS Sedlčansko. P. Štěpánek s jmenováním souhlasí.
(PRO – 15 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)

VH souhlasí a navrhuje MAS Sedlčansko doplnit správní radu o tyty členy:

Z. Růžička – zástupce neziskového sektoru TJ Kamýk nad Vltavou, s jmenováním souhlasí

Č. Sosnovec – zástupce neziskového sektoru SUMIKO o. s., s jmenováním souhlasí.
(PRO – 14 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 1 hlas)

VH doporučuje za svazek obcí  P. Štěpánka jako předsedu správní rady MAS Sedlčansko,  vzhledem k tomu, že je svazek obcí jedním ze dvou zakladatelů MAS Sedlčansko.
(PRO – 12 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 3 hlasy)

VH souhlasí s jmenováním J. Pšeničkové do Programového výboru MAS Sedlčansko.
J. Pšeničková jmenování přijímá.
(PRO – 15 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)

VH navrhuje jmenovat do pracovní skupiny pro tvorbu Místní rozvojové strategie MAS Sedlčansko P. Haladu, Č. Sosnovce a Z. Růžičku. P. Halada a Č. Sosnovec s jmenováním souhlasí.
(PRO – 15 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)

VH doporučuje umístění kanceláře MAS Sedlčansko do budovy v ul. Kpt. Jaroše 482, Sedlčany z důvodu úzké spolupráce na Místní rozvojové strategii a vzhledem k plánovacímu období 2014 – 2020.
(PRO – 14 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 1 hlas)

VH schvaluje výši příspěvku obcí do sdružení na rok 2013 ve výši 50 Kč na osobu.
(PRO – 14 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 1 hlas)

VH Sdružení obcí Sedlčanska trvá na zachování Městské nemocnice v Sedlčanech ve stávající struktuře a rozsahu poskytování zdravotní péče.
(PRO – 15 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)

VH souhlasí s navrženou odměnou pro zaměstnance kanceláře sdružení ve výši 1 platu, která bude splatná v listopadové výplatě.
(PRO – 11 hlasů, PROTI – 2 hlasy, ZDRŽELO SE – 2 hlasy)

VH ukládá inventarizační komisi ve složení Š. Barešová, H. Švagrová, J. Pšeničková provést fyzickou  inventarizaci HIM, DHIM, NIM a dokladovou inventarizaci závazků a pohledávek do 25. ledna 2013.
(PRO – 15 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)

 

Ověřovatelé:      J. Pšeničková                                   O. Jeřicha

Zapsala: H. Švagrová