Výroční zpráva REGION SEDLČANSKO o.p.s. za rok 2010 - 2011

 

Výroční zpráva

REGION   SEDLČANSKO  o.p.s.

za rok 2010 - 2011

 

První výroční zprávu o své činnosti a hospodaření obecně prospěšná společnost REGION SEDLČANSKO o.p. s. zveřejňuje dle novely zákona 231/2010 Sb., o obecně prospěšných společnostech § 20 odst. 2. do 18 měsíců od svého vzniku.

 

Obsah :

Cíle obecně prospěšné společnosti

Zakladatel společnosti

Založení a vznik

Orgány společnosti

Činnost společnosti

Zpráva o hospodaření

Kontakty

 

Cíle obecně prospěšné společnosti

REGION SEDLČANSKO o.p. s.

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu SEDLČANSKA:

-         Koordinace rozvoje regionu SEDLČANSKA ve všech oblastech.

-         Rozvoj a propagace regionu SEDLČANSKA a jeho turistického potenciálu.

-         Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického vyžití krajiny.

-         Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu.

-         Služby při financování projektů k rozvoji regionu SEDLČANSKA.

-         Posouzení projektů k rozvoji regionu SEDLČANSKA.

-         Příprava a podávání žádostí o dotace přispívajících k rozvoji SEDLČANSKA.

-         Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu SEDLČANSKA.

-         Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu SEDLČANSKA.

-         Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu SEDLČANSKA.

-         Příprava informačních a metodických materiálů.

-         Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů.

-         Provoz IC – koordinace a rozvoj.

-         Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu SEDLČANSKA.

-         Poradenská činnost.

-         Činnosti spojené se spoluprácí s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu SEDLČANSKA.

 

Doplňková činnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

Zakladatel společnosti
REGION SEDLČANSKO o.p. s.

 

Zakladatelem společnosti je svazek obcí -  Sdružení obcí Sedlčanska, identifikační číslo 61904040, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32, 264 01  Sedlčany,  v čele s předsedou Ing. Jiřím Burianem.

 

Založení a vznik  společnosti

REGION SEDLČANSKO o.p. s.

 

Založení obecně prospěšné společnosti REGION SEDLČANSKO o.p.s. bylo navrženo a schváleno podle zákona 248/1995 Sb. svazkem Sdružení obcí Sedlčanska  na jednání valné hromady dne 1. října.2010.

Dne 5. října 2010 Judr. Ivan Houdek, notář se sídlem v Příbrami, předložil notářský zápis se zakládací listinou.

Ustavující schůze obecně prospěšné společnosti REGION SEDLČANSKO, o.p.s. se konala 6. října 2010, kde byla jmenována správní a dozorčí rada. Správní rada zvolila do funkce ředitele společnosti Štěpánku Barešovou.

Obecně prospěšná společnost REGION SEDLČANSKO o.p.s. vznikla  zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 771 dne 15. prosince 2010.

Ing. J. Burian uzavřel smlouvu o běžném účtu číslo 2246247379 s Českou spořitelnou, a.s., pobočka Sedlčany, základní vklad zakladatele 5.000 Kč byl připsán na účet společnosti dne  5. ledna 2011.

 

Úpravy

Na základě změny zákona o obecně prospěšných společnostech 231/2010 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2011, byla upravena funkce ředitele.

Předsedou správní rady a zároveň i statutárním zástupcem byl Ing. Jiří Burian, po změně Zákona o obecně prospěšných společnostech se statutárním zástupcem stala ředitelka společnosti Štěpánka Barešová.

Změna byla zápisem u Městského soudu v Praze 2 řádně zapsána a doložena zakládací listinou ze dne 12.května 2012, čestným prohlášením, podpisovým vzorem ředitele společnosti,  výpisem z rejstříku trestů Š. Barešové a zápisem z jednání správní rady o jmenování nového ředitele.

 

Orgány obecně prospěšné společnosti

REGION SEDLČANSKO o.p. s.

 

Ředitel  - Štěpánka Barešová.

Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem.

 

Správní rada  - Ing. Jiří Burian - předseda

                        - Jindřich Bláha - člen

                        - Petr Štěpánek - člen

 

Členy správní rady jmenuje zakladatel. Správní rada zasedá dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka.

Správní rada zasedala v roce 2010: 6. října, 17. prosince.

V roce  2011 zasedala 6. ledna, 25. února,  20. června, 21. října, 15. prosince.

 

Dozorčí rada  - Miloslav Hrazánek – předseda

                   -  Jiří Vokrouhlík – člen

                   -  Jana Pšeničková - člen

 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka.

Dozorčí rada zasedala v roce 2010 ve dnech:  6. října, 17. prosince.

V roce 2011 zasedala 6. ledna, 25. února, 20. června, 21. října, 15. prosince.

 

Činnost v roce 2010 – 2011

REGION SEDLČANSKO o.p. s.

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, rok 2010 byl krokem startovním, rokem vzniku a založení společnosti.

Na začátku roku,  7. ledna 2011,  společnost na základě souhlasu správní rady podala  žádost o dotaci do Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání pod názvem „Rozvoj rekreační cyklistiky aneb Sedlčanskem na kole“ v celkových nákladech 259.000  Kč, evidenční číslo FCP/OCR/007438/2011. Správní rada garantovala náklady na spolufinancování projektu ve výši 12.950 Kč.

Zakladatel – Sdružení obcí Sedlčanska vložilo na účet společnosti dne 5. ledna 2011 finanční částku 15.000 Kč. 

Projekt „Rozvoj rekreační cyklistiky aneb Sedlčanskem na kole“ měl zajistit možnost oprav a údržby stávajících mobiliářů – nátěry, výměny poškozených dílů, nákup nových informačních stojanů včetně map, stojanů na kola a odpadkových košů.

Žádost o dotaci bohužel nebyla v pro rok 2011 uspokojena.

Vzhledem k tomu, že mobiliáře byly instalovány v roce 2005, jejich oprava je opravdu nutná. Z toho důvodu společnost podala žádost s názvem „Rozvoj rekreační cyklistiky aneb Sedlčanskem na kole“ o dotaci na rok 2012 ve stejném rozsahu jako v předchozím roce.

Žádost byla krajským úřadem přijata dne 14. prosince 2011 a zaregistrována pod evidenčním číslem FCP/OCR/014230/2012.

 

Zpráva o hospodaření

REGION SEDLČANSKO o.p.s.

 

Výkaz příjmů a výdajů

 

Účetní období: 15.12. 2010 – 31.12.2011

Příjmy za účetní období                Kč    

Vklad zakladatele                    5.000,--

Přijaté příspěvky                   15.000,-- 

Úroky z ČS                                16,47

Příjmy celkem             20.016,47

 

Výdaje za účetní období                Kč

Notářské úkony                    3.912,--

Mzdové prostředky              2.000,--

Ostatní – poplatky ČS             1.373,--

Výdaje celkem                      7.285,--

 

Výsledek hospodaření                                           Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním        12.731,47

Daň z příjmu                                                            0

 

 

Společnost REGION SEDLČANSKO o.p.s. v roce 2010 a 2011 nevyvíjela žádnou doplňkovou činnost, veškerý objem nákladů se vztahuje k vlastní činnosti (správu).

Náklady na odměny správní a dozorčí rady byly nulové. Celkové náklady na mzdu ředitele za rok 2010 a 2011 činily 2.000 Kč.

Ředitelka Štěpánka Barešová je zaměstnána na základě dohody o provedení práce, odměna za vykonanou práci je 1.000 Kč, dvakrát do roka, počínaje rokem 2011.

 

Kontaktní údaje

REGION SEDLČANSKO o.p. s. 

             

Sídlo

ul. Kpt. Jaroše 482, 264 01  Sedlčany

 

Kancelář

ul. Kpt. Jaroše 482, 264 01  Sedlčany

tel./fax 318 820 591

e-mail: region@sedlcany.cz

https://www.sedlcansko.cz

 

Identifikační číslo: 247 68 987

 

Bankovní spojení

2246247379/0800

 

V Sedlčanech 28. 6.2012

Zprávu vypracovala:  Štěpánka Barešová, ředitelka společnosti

Kontrolu zprávy provedla správní a dozorčí rada (viz. prezenční listina).

 

 

Prezenční listina

REGION SEDLČANSKO o.p. s.

 

Správní rada

 

Ing. Jiří Burian – předseda                         ……………………..

 

Jindřich Bláha – člen                                  …………………….

 

Petr Štěpánek – člen                                   …………………….

 

 

 

Dozorčí rada

 

Miloslav Hrazánek – předseda                   ………………………

 

Jiří Vokrouhlík – člen                                ………………………

 

Jana Pšeničková - člen                               ……………………….