Výroční zpráva REGIONSEDLČANSKO o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva REGIONSEDLČANSKO o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva

REGION   SEDLČANSKO  o.p.s.

za rok 2012

 

První výroční zprávu o své činnosti a hospodaření obecně prospěšná společnost REGION SEDLČANSKO o.p. s. zveřejňuje dle novely zákona 231/2010 Sb., o obecně prospěšných společnostech § 20 odst. 2. do 18 měsíců od svého vzniku.

 

Obsah :

Cíle obecně prospěšné společnosti

Zakladatel společnosti

Založení a vznik

Orgány společnosti

Činnost společnosti

Zpráva o hospodaření

Kontakty

 

Cíle obecně prospěšné společnosti  

REGION SEDLČANSKO o.p. s.

 

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu SEDLČANSKA:

-         Koordinace rozvoje regionu SEDLČANSKA ve všech oblastech.

-         Rozvoj a propagace regionu SEDLČANSKA a jeho turistického potenciálu.

-         Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického vyžití krajiny.

-         Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu.

-         Služby při financování projektů k rozvoji regionu SEDLČANSKA.

-         Posouzení projektů k rozvoji regionu SEDLČANSKA.

-         Příprava a podávání žádostí o dotace přispívajících k rozvoji SEDLČANSKA.

-         Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu SEDLČANSKA.

-         Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu SEDLČANSKA.

-         Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu SEDLČANSKA.

-         Příprava informačních a metodických materiálů.

-         Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů.

-         Provoz IC – koordinace a rozvoj.

-         Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu SEDLČANSKA.

-         Poradenská činnost.

-         Činnosti spojené se spoluprácí s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu SEDLČANSKA.

 

Doplňková činnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

Zakladatel společnosti

REGION SEDLČANSKO o.p. s.

 

Zakladatelem společnosti je svazek obcí -  Sdružení obcí Sedlčanska, identifikační číslo 61904040, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32, 264 01  Sedlčany,  v čele s předsedou Ing. Jiřím Burianem.

 

Založení a vznik společnosti

REGION SEDLČANSKO o.p. s.

 

Založení obecně prospěšné společnosti REGION SEDLČANSKO o.p.s. bylo navrženo a schváleno podle zákona 248/1995 Sb. svazkem Sdružení obcí Sedlčanska  na jednání valné hromady dne 1. října. 2010.

Dne 5. října 2010 Judr. Ivan Houdek, notář se sídlem v Příbrami, předložil notářský zápis se zakládací listinou.

Ustavující schůze obecně prospěšné společnosti REGION SEDLČANSKO, o.p.s. se konala 6. října 2010, kde byla jmenována správní a dozorčí rada. Správní rada zvolila do funkce ředitele společnosti Štěpánku Barešovou.

Obecně prospěšná společnost REGION SEDLČANSKO o.p.s. vznikla  zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 771 dne 15. prosince 2010.

Ing. J. Burian uzavřel smlouvu o běžném účtu číslo 2246247379 s Českou spořitelnou, a.s., pobočka Sedlčany, základní vklad zakladatele 5.000 Kč byl připsán na účet společnosti dne  5. ledna 2011.

 

Úpravy

Na základě změny zákona o obecně prospěšných společnostech 231/2010 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2011, byla upravena funkce ředitele.

Předsedou správní rady a zároveň i statutárním zástupcem byl Ing. Jiří Burian, po změně Zákona o obecně prospěšných společnostech se statutárním zástupcem stala ředitelka společnosti Štěpánka Barešová.

Změna byla zápisem u Městského soudu v Praze 2 řádně zapsána a doložena zakládací listinou ze dne 12. května 2012, čestným prohlášením, podpisovým vzorem ředitele společnosti,  výpisem z rejstříku trestů Š. Barešové a zápisem z jednání správní rady o jmenování nového ředitele.

 

Orgány obecně prospěšné společnosti

REGION SEDLČANSKO o.p. s.

 

Ředitel  - Štěpánka Barešová.

Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem.

Správní rada  - Ing. Jiří Burian - předseda

                        - Jindřich Bláha - člen

                        - Petr Štěpánek - člen

Členy správní rady jmenuje zakladatel. Správní rada zasedá dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka.

Správní rada zasedala v roce 2012: 28. května, 14. prosince.

 

Dozorčí rada  - Miloslav Hrazánek – předseda

                   -  Jiří Vokrouhlík – člen

                   -  Jana Pšeničková - člen

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka.

Dozorčí rada zasedala v roce 2012 ve dnech: 28. května, 14. prosince.

 

Činnost v roce 2012

REGION SEDLČANSKO o. p. s.

 

Rok 2012 byl pro REGION SEDLČANSKO o.p.s „klidným rokem“ bez výrazné činnosti, nebyla velká možnost pro podávání žádostí o dotaci, vypisované výzvy neumožňovali o.p.s být žadatelem nebo vypsané výzvy nebyly vhodné pro činnost naší o.p.s.

V roce 2011 jsme podali žádost o dotaci, která byla krajským úřadem Středočeského kraje přijata dne 14. prosince 2011 a zaregistrována pod evidenčním číslem FCP/OCR/014230/2012.

Projekt „Rozvoj rekreační cyklistiky aneb Sedlčanskem na kole“ měl zajistit možnost oprav a údržby stávajících mobiliářů – nátěry, výměny poškozených dílů, nákup nových informačních stojanů včetně map, stojanů na kola a odpadkových košů.

Žádost o dotaci bohužel nebyla v pro rok 2012 uspokojena.

Vzhledem k tomu, že mobiliáře byly instalovány v roce 2005, jejich oprava byla opravdu nutná, proto byli požádáni starostové o zajištění oprav z vlastních zdrojů.

V polovině prosince MAS Sedlčansko vyhlásilo 8. kolo výzvy pro podávání projektů.

Správní rada rozhodla, že zpracujeme a podáme žádost o dotaci v rámci Fische 3 – Vzdělávání a spolupráce, hlavní opatření: III. 3.1. Vzdělávání a informace.

Cílem projektu bude pořádání vzdělávacích a informačních seminářů v oblasti cestovního ruchu. V roce 2012 byla vytvořena nová turistická oblast pod názvem TOULAVA. Seminář bude pro podnikatele, představitele obcí, širokou veřejnost atd.. V rámci seminářů budou seznámeni s nově vzniklou turistickou destinací, s destinačním managementem této oblasti, s možností spolupráce v oblasti cestovního ruchu, s tvorbou produktových balíčků a možností certifikace produktů a služeb značkou regionální produkt Toulava. Celkové náklady projektu budou ve výši 51.500Kč, jedná se o 100% dotaci. Žádost bude podána nejpozději do 25. ledna 2013.

 

Zpráva o hospodaření

REGION SEDLČANSKO o.p.s.

 

 

Výkaz příjmů a výdajů

 

Účetní období: 1.1.2012 – 31.12.2012

 

Příjmy za účetní období                Kč    

Vklad zakladatele                        0,00

Přijaté příspěvky                         0,00 

Úroky z ČS                                  11,80

Příjmy celkem                 11,80

 

 

Výdaje za účetní období                Kč

Mzdové prostředky               2.000,00

Ostatní – poplatky ČS              1.307,00

Výdaje celkem                       3.307,00

 

 

Výsledek hospodaření                                   v tis.  Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním                            -3

Daň z příjmu                                                            0

 

 

Společnost REGION SEDLČANSKO o.p.s. v roce 2012 nevyvíjela žádnou doplňkovou činnost, veškerý objem nákladů se vztahuje k vlastní činnosti (správu).

Náklady na odměny správní a dozorčí rady byly nulové. Celkové náklady na mzdu ředitele za rok 2012 činily 2.000 Kč.

Ředitelka Štěpánka Barešová je zaměstnána na základě dohody o provedení práce, odměna za vykonanou práci je 1.000 Kč, dvakrát do roka, počínaje rokem 2012.

 

 

Kontaktní údaje

REGION SEDLČANSKO o.p. s.              

 

Sídlo

ul. Kpt. Jaroše 482, 264 01  Sedlčany

 

Kancelář

ul. Kpt. Jaroše 482, 264 01  Sedlčany

tel./fax 318 820 591

e-mail: region@sedlcany.cz

https://www.sedlcansko.cz

 

Identifikační číslo: 247 68 987

Bankovní spojení

2246247379/0800

 

V Sedlčanech 28. 6. 2013

 

Zprávu vypracovala:  Štěpánka Barešová, ředitelka společnosti

Kontrolu zprávy provedla správní a dozorčí rada (viz. prezenční listina).

 

Prezenční listina

REGION SEDLČANSKO o.p. s.

 

Správní rada

 

Ing. Jiří Burian – předseda                         ……………………..

 

Jindřich Bláha – člen                                  …………………….

 

Petr Štěpánek – člen                                   …………………….

 

 

 

Dozorčí rada

 

Miloslav Hrazánek – předseda                   ………………………

 

Jiří Vokrouhlík – člen                                ………………………

 

Jana Pšeničková - člen                               ……………………….