Zápis č. 1/2011 z VH SOS

Zápis č. 1/2011 z VH SOS

Přítomni: viz. prezenční listina

Ověřovatelé: P. Štěpánek. O. Jeřicha

1.Zahájení: Ing. J. Burian

2. Kontrola usnesení: 4/2010 splněno.

3. Výsledky hospodaření

Ing. J. Burian předložil výsledky hospodaření svazku za rok  2010 v příjmové části ve výši 2.663,1 tis. Kč a výdajové části 2.120,0 tis.Kč se zůstatkem  na běžném účtě 543,1 tis. Kč.

4. Příspěvky obcí do sdružení

Ing. Burian navrhl příspěvek obcí do sdružení na rok 2011 ve stejné výši jako v předchozím roce 50 Kč za osobu, se splatností do konce března 2011.

5. Návrh rozpočtu 2011 – viz. příloha.

Š. Barešová předložila návrh rozpočtu na rok 2011 v příjmové části ve výši 2.805 tis. Kč a výdajové části ve výši 2.651 tis. Kč, s předpokládaným zůstatkem finančních prostředků na běžném účtu 244 tis. Kč.

P. Štěpánek otevřel diskusi k výdajové části v položce Příspěvek do MAS Sedlčansko, o.p.s. P. Spilka navrhl příspěvek navýšit z 2 tis. Kč na  12 tis. Kč, důvodem je získání 3 rozhodovacích hlasů. Pro hlasovalo 16, proti 2 hlasy, zdržel se 0.

Po proběhlé diskusi VH uložila J. Vokrouhlíkovi úkol, předložit na příští valné hromadě podrobný rozpočet MAS Sedlčansko, o.p.s., prověřit správnost zakládajících dokumentů (statut, stanovy, jednací řád) ve vztahu k novému zákonu, který je platný od 1.1.2011 a zajistit informace o tom, které subjekty jsou v dokumentech zapsáni jako zakladatelé MAS Sedlčansko, o.p.s.

VH navrhla rozpočet na rok 2011 v příjmové části ve výši 2.805 tis. Kč  a výdajové části ve výši 2.571 tis. Kč, s předpokládaným zůstatkem finančních prostředků na běžném účtu 234 tis. Kč.

6. Vyúčtování veletrhů 2011 – viz příloha

Celkové náklady na veletrh cestovního ruchu Regiontour 2011 – 234.702,00 Kč.

Celkové náklady na veletrh cestovního ruchu Holiday World 2011 – 42.708,60 Kč.

7. REGION SEDLČANSKO, o.p.s.

Š.Barešová seznámila starosty se zápisem ze schůzky správní rady REGION SEDLČANSKO o.p.s. a informovala přítomné o změně zákona o obecně prospěšných společnostech, které musí být zpracovány a  podány na Městský soud v Praze do 30.6.2011. J. Burian doporučil svolat správní radu do 14-ti dnů.

Š.Barešová dále sdělila, že dne 7.1. 2011 byla  podána za obecně prospěšnou společnost žádost, na Krajský úřad Středočeského kraje z Fondu podpory rozvoje rekreační cyklistiky, o dotaci na údržbu mobiliářů.

8. Různé

Š.Barešová – navrhla schválení nových směrnic pro vedení účetnictví -  podpisového řádu a časového rozlišení.

 

Š.Barešová – sdělila, že  byla podána žádost o dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje z Fondu cestovního ruchu a podnikání pod názvem „Výroba nových a dotisk starších propagačních materiálů Sedlčanska“, celkové náklady projektu ve výši 327.172 Kč, výše požadované dotace 300.000 Kč, vlastní zdroje 27.172 Kč.

 

Š.Barešová – citovala návrh smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému (účetního programu) FENIX s firmou Asseco Solutions s.r.o. na rok 2011 ve výši 17.576 Kč za dodávku upgrade, konzultační a poradenské činnosti.

 

P.Štěpánek – informoval, že informační centrum od letošního roku nahradí informační panel, který bude umístěn ve vestibulu OÚ Petrovice, vybavení informačního centra - nábytek a výpočet techniku předal do kanceláře sdružení.

 

M.Krameš – sdělil záměr obecního zastupitelstva zřídit informační centrum v Kosově Hoře. V případě, že se na březnovém zasedání obecní zastupitelstvo rozhodne informační centrum otevřít, sdružení zapůjčí vybavení – nábytek z IC Petrovice.

 

Š.Barešová – citovala e-mail od starosty p. Halady - řešit špatný stav vozovek. Ing. J.Burian se zavázal, že bude za svazek na výboru dopravy Středočeského kraje tlumočit požadavky ohledně potřebných oprav komunikací ve správě SÚS I. a II. třídy.

 

Š.Barešová – tlumočila požadavek P. Halady předsedovi svazku J. Burianovi, projednat s KÚ problematiku rušení malých stavebních úřadů. Ing. Burian přislíbil, že svůj nesouhlas se zrušením stavebních úřadů zašle p. Fuksovi.

 

Š.Barešová – požádala o souhlas s účastí na festivalu propagačních materiálů Tourpropag Písek - Š.Barešové a J. Pšeničkové.

 

Š.Barešová – předložila žádost p. Roškota o spolupráci při upřesnění informací k projektu MAS Sedlčansko „Památky kolem středního toku Vltavy aneb vraťme život našim památkám“ – při vyplňování pasportů jednotlivých památek.

 

Ing. Burian – informoval jednotlivé starosty o zrušení vybraných autobusových spojů. Dále sdělil, že od 1.1.2011 byly zrušeny příspěvky na žákovské a studentské jízdné.

 

M. Hrazánek – upozornil, z pozice člena výběrové komise MAS, na nesprávné zpracování projektů v podaných žádostech o dotace na MAS Sedlčansko o.p.s. na rok 2011. Š.Barešová předložila seznam úspěšných a neúspěšných žádostí o dotace podané na MAS – ze 17-ti podaných žádostí bylo  pouze 7 žádostí správně zpracovaných .

 

 

Ověřovatelé:                         …………………………..                 …………………………..

                                         P.Štěpánek-Petrovice                   O.Jeřicha-Dublovice