Zápis č. 2/2011 z VH SOS

Zápis č. 2/2011 z VH SOS

Přítomni: viz. prezenční listina

Ověřovatelé: J. Pšeničková, M. Hrazánek

1.Zahájení: Ing. J. Burian

2. Kontrola usnesení: 1/2011 splněno.

3. Dopravní obslužnost:

Na základě dopisu z Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. J. Burian otevřel problematiku dopravní obslužnosti, informoval přítomné starosty o jednání s p. Povšíkem, p. Zemkem a p. Vlkovou.

Ing. J. Burian se zavázal napsat písemné vyjádření za Sdružení obcí Sedlčanska a doporučil, aby  každá obec své stanovisko vyjádřila sama za sebe s tím, že požadujeme řešit ZDO a ODO společně, že nesouhlasíme s výpovědí smluv autobusovým dopravcům, že se ODO nestaneme součástí výběrového řízení, které zorganizuje Krajský úřad Středočeského kraje a požadujeme jednání také s dopravcem Veolia Transport Praha, s.r.o.

4. Cestovní ruch – nový Zákon o cestovním ruchu – host p. Krejčí

J. Krejčí nastínil záměr nového Zákona o cestovním ruchu, navrhl vytvoření pracovních skupin a úzkou spolupráci subjektů – Sdružení obcí Sedlčanska, Čertovo Břemeno, Džbány, Mikroregion Venkov, Svazek obcí Milevska, Táborsko, Bechyňsko, MAS Krajina srdce, Sdružení obcí Pod horou.

Hlasováním (18 hlasů PRO) VH pověřila představenstvo k podpisu „Dohody o partnerství v rámci spolupráce na vytvoření a rozvíjení jednotné turistické oblasti“.

Za sdružení bude pracovat a zúčastňovat se jednání Š.Barešová. 

Schůzka představenstva – pondělí 27.6.2011 v 10.00 hod. v kanceláři Sdružení obcí Sedlčanska.

5. Dotace

Š. Barešová – za Sdružení obcí Sedlčanska byla podána žádost s názvem: „Výroba nových a dotisk starších propagačních materiálů Sedlčanska“, za  REGION SEDLČANSKO o.p.s. byla podána žádost s názvem:“Rozvoj rekreační cyklistiky aneb Sedlčanskem na kole“.

Dotace jsme od Krajského úřadu Středočeského kraje neobdrželi.

Dne  14.6.2011 byla za sdružení podána žádost do grantového programu GREENWAYS 2011, s názvem „7. ročník otvírání cyklistické sezóny na Sedlčansku aneb „Vzhůru do pedálů po Greenways“, v celkových nákladech 100 tis. Kč, požadovaná dotace 80 tis. Kč .  Projekt obsahuje náklady na pořádání cyklistické akce v roce 2012 (výrobu a vysílání reklamního spotu na rádiu Blaník, občerstvení, výrobu reklamních triček) a opravy 3 mobiliářů na trase Greenways Praha-Vídeň.

6. Diskuse

Š.Barešová – navrhuje, aby drobné opravy, údržbu mobiliářů a celkovou úpravu okolí zajistili obce z vlastních prostředků.

Š.Barešová – navrhuje dotisk již vydaných propagačních materiálů – Rozhledny, Vodní mlýny, Křížové cesty, Velký leták Sedlčansko (ČJ/AJ/NJ), Sedlčanskem na kole (AJ, NJ).

Ing. J. Burian navrhuje připravit na schůzku představenstva předběžné náklady na dotisk letáků a ekonomiku sdružení, dle plnění rozpočtu představenstvo rozhodne o dalším postupu.

J. Vokrouhlík – informace k MAS – dokumenty předal Š. Barešové a budou bodem dalšího jednání příští valné hromady.

P. Štěpánek – dotaz na Š. Barešovou a Ing. J. Vencovského, kteří se účastnili jednání, ohledně „Strategie rozvoje územního plánování Středočeského kraje“. Š. Barešová sdělila, že tento dokument nebude mít vliv na rozdělování dotací, jak bylo původně KÚ avizováno.

Ověřovatelé:                                  

                           …………………………...               ………………………..

                   J. Pšeničková-Nalžovice                  M.Hrazánek-Jesenice

 

Zapsala: H.Švagrová