Zápis č. 3/2011 z VH SOS

Zápis č. 3/2011 z VH SOS

Přítomni: viz. prezenční listina

Ověřovatelé: P. Spilka, Ing. J. Vencovský

1.Zahájení: P. Spilka, Ing. J. Burian přivítali přítomné starosty.

2. Kontrola usnesení: 2/2011 splněno.

3. Plnění rozpočtu

Š.Barešová předložila hospodaření svazku za období 1.1.2011 – 10.10.2011, v příjmové části ve výši 2.322,3 tis. Kč, ve výdajové části 1.852,5 tis.Kč se zůstatkem na účtu 469,8 tis. Kč

(viz. tabulka Výsledky hospodaření v tis. Kč).

Rozpočtové opatření č. 1/2011

Š. Barešová navrhla rozpočtové opatření č. 1 v příjmové části navýšit o 16,5 tis. Kč v položkách – ostatní nahodilé příjmy, příjmy z prodeje majetku a cykloakce, ve výdajové části navýšit o 51,1 tis. Kč v položkách – veletrhy, cykloakce, propagace a OON-údržba PC (viz. tabulka Výsledky hospodaření v tis. Kč).

4. Dotace

Š.Barešová informovala o možnosti podání žádostí o dotaci z KÚ Středočeského kraje na rok 2012 a nabídla starostům pomoc při sestavování žádosti.

Žádosti je možné podávat v termínu od 14. října 2011 (9:00) do 15. prosince 2011 (15:00 hod) prostřednictvím internetové aplikace na  adrese: https://dotace.kr-stredocesky.cz/, žádost je nutné podat na KÚ Středočeské kraje také v písemné podobě do 15.12.2011.

Do každého fondu je možné podat pouze 1 žádost. Financování – dotace 95 %, vlastní zdroje 5 % z celkových nákladů projektu.

Za svazek je možné podat  žádost, o dotaci s názvem:

„Sedlčansko vítá turisty aneb více o nás v letácích “ do Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání, v celkových nákladech 194.00 Kč s garancí spolufinancování projektu ve výši 9.707 Kč, požadovaná dotace 184.433 Kč.

Obsah žádosti: výroba 4 nových letáků a dotisk starších letáků.

 

Za REGION SEDLČANSKO o.p.s. je možné podat žádost o dotaci s názvem:

„Rozvoj rekreační cyklistiky aneb Sedlčanskem na kole“ do Středočeského Fondu cestovního ruchu a podnikání, v celkových nákladech 259.000 Kč, s garancí spolufinancování projektu ve výši 12.950 Kč, požadovaná dotace 246.050 Kč.

Obsah žádosti: údržba stávajících mobiliářů, doplnění poškozeného vybavení pro cyklisty.

5. Veletrhy cestovního ruchu v roce 2012
Regiontour 2012 proběhne ve dnech 12. – 15. ledna 2012 na Výstavišti v Brně. Vystavovat budeme na samostatné ploše 24 m2 spolu s městem Příbram v rámci Středočeského kraje, cena za 1 m2 činí 1.760 Kč, téma stánku: „Cestovní ruch na Sedlčansku“, provoz zajistí Š. Barešová, H. Švagrová, J. Špalová, A. Votrubová.
Předběžný odhad celkových nákladů Regiontour 2012 bude podobný jako v roce 2011 cca 250 tis. Kč.

Odjezd starostů je 12. ledna 2012 v 7. hod z autobusového nádraží Sedlčany, zastávka u pošty.

Počty nahlášených osob, které se zájezdu na Regiontour zúčastní jsou závazné.

Holiday World 2011 proběhne ve dnech 9. – 12. února 2011 na Výstavišti v Praze. Vystavovat budeme na samostatné ploše 6 m2 v rámci Středočeského kraje. Chod stánku zajistí Š.Barešová, H.Švagrová.Cenové podmínky by měly být podobné jako v roce 2011:

6. Kalendář 2012

Š.Barešová předložila kalendář sdružení na rok 2012 „Sedlčanské výhledy 2012“.
Pořizovací cena kalendáře činí 148.920 Kč, částka se skládá z faktury p. Steckera (60.000 Kč) a tiskárny Macík (88.920 Kč).
 

Doporučená prodejní cena je 50 Kč za 1 kus, kalendáře si můžete vyzvednout v kanceláři sdružení, za odebrané kusy vám během prosince bude vystavena faktura – 1kus á 50 Kč.

Pro porovnání Š.Barešová uvedla celkové náklady na výrobu kalendáře při nákladu 3 tis. Kč
za rok 2011 …129.120 Kč  (po slevě-uplatněna reklamace u tiskárny Macík, 1 kus 43 Kč).

Š.Barešová navrhla možnost odprodeje 250-300 ks kalendářů při ceně 1kus za 30 Kč pro „Spolek pro obnovu venkova Středočeského kraje“ na připravovanou konferenci Venkov 2011, která se uskuteční ve dnech 14.-16.11.2011 v Sedlčanech a okolí.

Přítomní s navrženou možností jednohlasně souhlasili.

Kalendář 2013

Ing. J. Burian kvitoval výrobu stolních kalendářů a navrhl v této dobré tradici pokračovat ve stejném nákladu tj. 3 tis.ks jako v předchozích letech.

Š. Barešová zrekapitulovala témata již vyrobených kalendářů a otevřela diskusi k tématu pro rok 2013. Po proběhlé diskusi se vítězným námětem staly „Hrady, zámky, tvrze a zříceniny“ – exteriér a interiér, v navrženém nákladu 3.tis. kusů.

Č.Sosnovec navrhl oslovit nejen fotografa p. Steckera, ale i místní fotografy sdružené ve spolku Flegmatici (M. Dlouhý, K. Novotný, a další), a požádat je o vypracování nabídky k přesnému zadání na výrobu kalendáře pro rok 2013, které připraví Š.Barešová.

Š. Barešová  úkol přijala a zavázala se, po obdržení vypracovaných nabídek od fotografů, svolat představenstvo k rozhodnutí přidělení zakázky na výrobu stolního kalendáře pro rok 2013.

 7. Muzeum – kniha

Š.Barešová předala informace z Městského muzea o nově připravované barevné publikaci „Kostely na Sedlčansku“, kterou bude vydávat počátkem prosince, prodejní cena pro obce činí 240 Kč á ks.

8. Různé

Š.Barešová – informace z představenstva. Představenstvo se sešlo dne 27.6.2011 v kanceláři sdružení, řešilo dotisk propagačních materiálů  (byly vytištěny letáky „Křížové cesty“ a „Rozhledny“) podepsalo „Dohodu o partnerství“,  schválilo nákup nového fotoaparátu do kanceláře sdružení,  vzalo na vědomí informace o auditu k projektu Sedlčansko nejen pro cykloturistiku s výrokem bez výhrad a řešilo hospodaření MAS.

Š.Barešová předložila rozpočet MAS Sedlčansko, o.p.s., který představenstvo shledalo jako nedostatečný, z toho důvodu byla pověřena Š.Barešová, P.Halada k rozklíčování vybraných položek rozpočtu.

J. Kužel – vysvětlil okrajově položky rozpočtu, informoval o změně strategického plánu viz. přesné znění na internetových stránkách, informoval o podané žádosti do SZIFu pro rok 2012, přislíbil, že informace MAS rozešle elektronicky nebo budou k nalezení na stránkách https://www.massedlcansko.eu a rozdal přítomným propagační materiály MAS.

J.Burian, Š.Barešová  vznesli námitku k rozpočtu MAS,  představují si průhledný rozpočet příjmů a výdajů jako sestavuje sdružení.

J. Kužel odpověděl kladně na dotaz Š. Barešové, zda je možné si nechat, jako člen MAS vytisknout leták z projektu „Spolupráce“.  Písemné zadání, jaké podmínky je třeba dodržet při návrhu letáku zašle p. Fořtová e-mailem na adresu sdružení.

Š.Barešová informovala přítomné o proběhlých kontrolách a podaných zprávách s výrokem bez výhrad.

– „Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za období 1.7. – 30.6.2011“ k projektu „Sedlčansko nejen pro cykloturistiku“

- fyzická kontrola k projektu „Sedlčansko nejen pro cykloturistiku“ z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy proběhla 20.6.2011

-  fyzická kontrola k projektu „Sedlčansko pro cykloturistiku“ proběhla 30.6.2011.

Š.Barešová – informovala, že ve dnech 14.-16.11.2011 pořádá Spolek pro obnovu venkova konferenci „Venkov 2011“, které je možné se na základě zaslané přihlášky zúčastnit. Vstupní poplatek činí 1.200 Kč (bez ubytování), jsou připraveny 4 témata – ekonomika venkova, zemědělství, doprava a rodina.

J. Burian – nastínil vyvíjející se situaci s polskou delegací, která oficiálně navázala kontakt v březnu 2010 přes Obec Kamýk nad Vltavou. Ve dnech 23., 24., 25.11. 2011 přijede návštěva z Wagrowieckého okresu, jejím cílem je spolupráce v oblasti mládeže - školství a zemědělství. Z tohoto důvodu žádá starosty z obcí Kosova Hora, Petrovice a Krásná Hora v uvedených dnech o zajištění své přítomnosti a  malého pohoštění při jednání, podrobný plán návštěvy bude vypracován.

9. Diskuse

J. Burian – informace z odboru dopravy.

P. Štěpánek – pozval přítomné starosty na  slavnostní otevření zámeckého parku ku příležitosti ukončení realizace projektu "Revitalizace veřejných prostranství v centru obce Petrovice".

P.Štěpánek – žádal přítomné starosty o účast při jednání s p. Bartoňovou na téma optimalizace základních škol, které se bude konat v kanceláři sdružení, termín schůzky  bude rozeslán e-mailem.

J. Burian – informoval, že od 1.1.2012 budou vypláceny dávky sociální péče nově na Úřadu práce v ul. Kpt. Jaroše 482.

J. Veselý – navrhl odměnu pro Š.Barešovou a H. Švagrovou ve výši 1 platu (v říjnové výplatě).

M. Hrazánek – navrhl pořádání plesu sdružení. Po proběhlé diskusi hlasovalo pro pořádání plesu 12 hlasů, proti bylo 7 hlasů. Navržený termín plesu – okolo 8.3.2012, nutná spolupráce obcí tzn. oslovit sponzory (dary finanční i hmotné), zajištění sálu, hudební produkce, moderátora, příspěvky za obec ve výši 2.000 Kč, zisk ponechat jako příjem sdružení – v prosincové VH se bude jednat dále.

J. Burian pověřil inventarizační komisi ve složení Š. Barešová, H. Švagrová, J. Pšeničková provést fyzickou inventarizaci HIM, DHIM, NIM a dokladovou inventarizaci závazků a pohledávek do 25.ledna 2012.

Š.Barešová – příští jednání VH stanoveno přibližně na půlku prosince, místo jednání Taverny Sedlčany, bližší informace budou zaslány e-mailem.

 

Zapsala: H. Švagrová

 

Ověřovatelé:            ………………………..             …………………………….

                             Pavel Spilka,                        Ing. Josef Vencovský