Zápis z představenstva Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala 19. 5. 2016 v kanceláři sdružení v Sedlčanech

Zápis z představenstva Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala 19. 5. 2016 v kanceláři sdružení v Sedlčanech

Přítomní viz. prezenční listina

Zahájení – Š. Barešová - Přivítala všechny přítomné a seznámila s programem.

Ověřovatelé zápisu: Petr Štěpánek - Petrovice, Martin Krameš – Kosova Hora.

 

1. Kontrola usnesení č. 1/2016 – Š. Barešová

Proběhla kontrola usnesení 1/2016 - splněno.

 

2. Závěrečný účet svazku za rok 2015 – Š. Barešová

Seznámila starosty s Návrhem závěrečného účtu za rok 2015 a dala ke kontrole účetní doklady za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 a to zejména Hlavní účetní knihu, Výkaz zisků a ztrát, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2, Rozvahu, Přílohu účetní závěrky a Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svaku Sdružení obcí Sedlčanska.

 

3. Čerpání rozpočtu – Š. Barešová

Seznámila přítomné s plněním rozpočtu k 30. 4. 2016 v příjmové části ve výši 1.245,20 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 658,60 tis. Kč. Stav pokladny 6,95tis. Kč a stav na BÚ 647,36tis. Kč.

 

4. Rozpočtové opatření (RO) č. 1 – Š. Barešová

Seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením (RO) č. 1 – v příjmové části navýšení                        o 64,50 tis. Kč ve výdajové části navýšení o 46,20 tis. Kč.

5. Audit – Š. Barešová

Seznámila přítomné se Zprávou nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 s výrokem bez výhrad.

 

 

6. Projekt SMO ČR – Centrum společných služeb – Š. Barešová

Informovala o přesunutí termínu závěrečného jednání před podpisem smlouvy a to                         ze dne 17. 5. 2016 na 31. 5. 2016.

Představenstvo projednalo návrh Š. Barešové obsadit na místo Specialisty centra společných služeb Lenku Štěpánovou-Zítkovou.

 

7. Různé

Kalendář na rok 2017 (Vodní mlýny na Sedlčansku)

Š. Barešová podala informace o kalendáři na rok 2017.

Kancelář po faráři v budově kanceláře SOS

Ing. J. Burian informoval o možnosti pronájmu kanceláře po faráři v budově sídla kanceláře SOS. Představenstvo se dohodlo, že prostory současné kanceláře jsou dostačující, a proto nebude zatím tento prostor využívat.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Š. Barešová navrhla, zda udělat poptávku na pojištění odpovědnosti za škodu hromadně za SOS, ale pro jednotlivé obce.

Webnode –  doména Sedlčansko.cz

J. Mátl navrhl poptat levnější provoz domény Sedlcansko.cz – prověří J. Mátl.

Malířský seminář

Š. Barešová informovala o připravovaném Malířském semináři.

 

8. Diskuse

Ing. J. Burian informoval o novinkách ze Sněmovny ČR.

 

9. Závěr – Š. Barešová

Poděkovala všem přítomným za účast a oficiálně ukončila představenstvo.

 

 

 

USNESENÍ:

Představenstvo bere na vědomí kontrolu usnesení č. 1/2016.

Představenstvo doporučuje VH schválení Návrhu závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2015.

Představenstvo bere na vědomí čerpání rozpočtu k 30. 4. 2016 a to v příjmové části ve výši 1.245,20 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 658,60 tis. Kč. Stav pokladny 6,95tis. Kč a stav         na BÚ 647,36tis. Kč.

Představenstvo navrhuje schválení RO č. 1 v příjmové části navýšení o 64,50 tis. Kč                      ve výdajové části navýšení o 46,20 tis. Kč.

Představenstvo bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 s výrokem bez výhrad.

Představenstvo bere na vědomí informace o připravovaném projektu – Centrum společenských služeb a navrhuje VH přijmout na pozici Specialisty centra společenských služeb Lenku Štěpánovou-Zítkovou.

Představenstvo ukládá J. Mátlovi poptat u S. Čeledy provoz domény Sedlcansko.cz.

Ověřovatel:                                 

 

                                                       ………………………….             ………………………..

                                                                Petr Štěpánek                             Martin Krameš

 

Zapsala: Tereza Kuchařová