Zápis z představenstva Sdružení obcí Sedlčanska, které se konalo dne 21. 5. 2013 v kanceláři svazku

Zápis z představenstva Sdružení obcí Sedlčanska, které se konalo dne 21. 5. 2013 v kanceláři svazku

Zápis z představenstva

Sdružení obcí Sedlčanska, které se konalo dne 21. 5. 2013 v kanceláři svazku

 

Program jednání:      1)   Zahájení

  1. Veletrhy cestovního ruchu
  2. Diskuse
  3. Závěr

 

Přítomni:  viz. prezenční listina

 

1. Zahájení:  Ing. J. Burian přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem.
PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů

Ověřovatelé zápisu:   Č. Sosnovec, Ing. J. Burian
PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů

 

2. Veletrhy cestovního ruchu - Ing. J. Burian přivítal přítomné, připomněl jednání valné hromady ze dne 22.2.2013, zrekapituloval účast sdružení na veletrzích cestovního ruchu v předchozích letech a předal slovo  Š. Barešové.

Š. Barešová připomněla závazek sdružení ve vztahu k dotacím - v neinvestičním projektu „Sedlčansko nejen pro cykloturistiku“, který zahrnoval mimo jiné účast na veletrzích cestovního ruchu, je dle smlouvy podmínka udržitelnosti projektu 5 let, tzn. že sdružení se zavázalo účastnit se veletrhů cestovního ruchu Regiontour v Brně a Holiday World v Praze do roku 2015.

Š. Barešová navrhla účastnit se veletrhu cestovního ruchu  Regiontour v Brně společně s o.p.s. Toulava nebo Městem Příbram formou pultíku.

Š. Barešová se zavázala oslovit a projednat tento návrh na schůzce správní rady o. p. s. Toulava, která se bude konat začátkem června. Ing. J. Burian přislíbil projednat účast a podmínky s  Městem Příbram – p. Pikrtem.
S tímto návrhem bylo PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů.

 

Š. Barešová dále navrhla možnost vystavovat na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze spolu s městy Kladno, Rakovník, Beroun,  kde má každý subjekt k dispozici 1 pultík s názvem města. Vystupují pod hlavičkou Bohemia Centralis, expozice je velmi pěkná v porovnání se  Středočeským krajem.
Š. Barešová se zavázala tento návrh projednat a zjistit podmínky pro sdružení.
S tímto návrhem bylo PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů.

 

3. Diskuse

- Představenstvo bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření s výrokem bez výhrad.
PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů

- Po proběhlé diskusi týkající se projektu WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti, Ing. J. Burian doporučil Š. Barešové na valné hromadě, která se uskuteční dne 31.5.2013 v Solenicích připomenout hlavní náplň a cíle projektu WOSA.
PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů

 

4. Závěr

Ing. J. Burian poděkoval přítomným za věcné jednání a účast.

 

 

Ověřovatelé:   Ing.  J. Burian                              Č. Sosnovec

 

 

Zapsala: H. Švagrová