Usnesení č. 5 z VH konané dne 15. 12. 2018

Usnesení č. 5/2018

z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 15. 12. 2018

v restauraci U Radešínka v Počepicích

 

VH souhlasí s navrženým programem.

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: Mgr. Č. Sosnovec – Nedrahovice a P. Štěpánek – Petrovice.

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 4/2018 ze dne 25. 9 .2018.

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

Ustavující usnesení pro volební období 2019 - 2022

VH schválila způsob hlasování pro všech volby a to aklamací.

(PRO 15 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH zvolila mandátovou a volební komisi ve složení: předseda L. Štěpánová Zítková, členové T. Kuchařová a Š. Barešová.

(PRO 15 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH zvolila návrhovou komisi ve složení: předseda M. Hrazánek – Jesenice, členové:          Mgr. Č. Sosnovec – Nedrahovice, J. Pšeničková – Nalžovice.

(PRO 15 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH zvolila aklamací předsedu svazku Sdružení obcí Sedlčanska Ing. J. Buriana – Sedlčany. (PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1)

 

VH zvolila aklamací 1. místopředsedu P. Štěpánka – Petrovice.

(PRO 15 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH zvolila aklamací 2. místopředsedu M. Krameše – Kosova Hora.

(PRO 16 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH dovolila aklamací členy do 7 členného představenstva: M. Hrazánek – Jesenice, J. Hejhal – Nechvalice, J. Vokrouhlík – Milešov, J. Svatek – Vysoký Chlumec.  

 (PRO 16 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH zvolila aklamací kontrolní a revizní komisi ve složení: předseda P. Kymla – Příčovy, členové: V. Hrubý – Svatý Jan, H. Kolínová – Počepice.

(PRO 15 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1).

 

VH ukládá představenstvu pro období 2019 – 2022 upravit počty komisí svazku.

 

VH bere na vědomí čerpání rozpočtu k 31. 10. 2018 v příjmové části ve výši 2.718,50 tis. Kč,  ve výdajové části ve výši 2373,40 tis. Kč se zůstatkem na BÚ ve výši 989,00 tis. Kč, v pokladně ve výši 4,50 tis. Kč.

 

VH schvaluje RO č. 5 v příjmové části navýšení položky Příjmy za služby CSS +60,00 tis. Kč, Projekt  CSS +60,50 tis. Kč, snížení u položky Krčínova cyklostezka -445,00 tis. Kč. tj. celkově snížení příjmů o -324,50 tis. Kč.

Ve výdajové části snížení položky Tisk letáků -95,00 tis. Kč, Mzdy dle plat. výměrů -85,00 tis. Kč, Odvody ZP a SP -24,00 tis. Kč, Polská delegace -33,50 tis. Kč, navýšení nákladů v položce Mzdy CSS 45,00 tis. Kč, Odvody ZP a SP +15,50 tis. Kč, Projekt Krčínova cyklostezka +15,00 tis. Kč, doplnění položky Farmářský trh +25,00 tis. Kč. Celkové snížení nákladů o  -137,00 tis. Kč.

(PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1)

 

VH schvaluje výši členských příspěvků na rok 2018 ve výši 50,00Kč/obyvatel se splatností do 31. 1. 2018.

(PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1)

 

VH ukládá starostům obcí písemně nahlásit počty obyvatel k 31. 12. 2018 do 15. 1 2019 do kanceláře sdružení.

 

VH schvaluje v rozpočtu na rok 2019 navýšení výdajů v položce Toulava o.p.s. ve výši 25,00 tis. Kč.

(PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1)

 

VH schvaluje Rozpočet na rok 2019 v příjmové části ve výši 2.549,00 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 2.427,00 tis. Kč s předpokládaným přebytkem ve výši 122,00 tis. Kč s členěním na paragrafy.

(PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020-2022 a to v roce:

2020 v příjmové části ve výši 1.390,00 tis. Kč ve výdajové části ve výši 1.110,00 tis. Kč.

2021 v příjmové části ve výši 1.395,00 tis. Kč ve výdajové části ve výši 1.105,00 tis. Kč.

2022 v příjmové části ve výši 1.376,00 tis. Kč ve výdajové části ve výši 1.110,00 tis. Kč.

(PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

 

VH schvaluje navržený plán inventur pro rok 2018.

 (PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH zvolila inventarizační komisi ve složení: předseda komise – Š. Barešová, členové komise: J. Pšeničková a T. Kuchařová.

(PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH schvaluje předložený odpisový plán na rok 2019.

(PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí informace o probíhajícím projektu Centra společných služeb.

 

VH bere na vědomí informace o projektu Cyklostezka Sedlčany – Prčice „Krčínova cyklostezka“.

 

VH bere na vědomí informace o projektu Strategické dokumenty pro obce.

 

 

VH souhlasí s minimalizací činnosti REGIONU SEDLČANSKA o.p.s. v roce 2019.

(PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

 

VH nominuje do správní rady Toulavy o.p.s. na 3 roky starostku M. Jeřábkovou – Sedlec-Prčice  a podnikatele P. Hejhala ml. – areál Počepice.

 

VH schvaluje účast sdružení na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2019 v Praze, v personálním obsazení Š. Barešová a T. Kuchařová.

(PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH bere na vědomí informace o projektu Bydlení především.

 

VH bere na vědomí informace z MAS Sedlčansko o.p.s.

 

 

Ověřovatelé usnesení:

 

                                                 ………………………….             …………………………

                                                   Mgr. Čestmír Sosnovec                      Petr Štěpánek

 

Zapsala: Tereza Kuchařová