Zápis z Valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala 20. 5. 2016 v Nalžovicích v hostinci U Tulacha

Zápis z Valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala 20. 5. 2016  v Nalžovicích v hostinci U Tulacha
Přivítání – J. Pšeničková přivítala všechny přítomné.
1. Zahájení – Ing. Jiří Burian
Přivítal všechny přítomné a poděkoval starostce Janě Pšeničkové za zajištění prostorů pro VH a seznámil s programem a navrhl na základě P. Halady doplnění od dva body a to :
- Dotace z Krajského úřadu a Příměstské tábory,
- Vzdělávání starostů, zastupitelů a zaměstnanců obcí.
Ověřovatelé zápisu: M. Hrazánek – Jesenice, J. Pšeničková - Nalžovice
2. Kontrola usnesení 1/2016 – Š. Barešová
Informovala, že kontrola usnesení 1/2016 proběhla na jednání představenstva dne 19. 5. 2016 – splněno. Dva úkoly Š. Barešové a P. Halady trvají.
3. Závěrečný účet svazku za rok 2015 – Š. Barešová 
Seznámila starosty s Návrhem závěrečného účtu za rok 2015 a dala ke kontrole účetní doklady za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 a to zejména Hlavní účetní knihu, Výkaz zisků a ztrát, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2, Rozvahu, Přílohu účetní závěrky a Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svaku Sdružení obcí Sedlčanska.
4. Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 1 – Ing. J. Burian, T. Kuchařová
Ing. J. Burian seznámil přítomné s plněním rozpočtu k 30. 4. 2016 v příjmové části ve výši 1.245,20 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 658,60 tis. Kč. Stav pokladny 6,95tis. Kč a stav na BÚ 647,36tis. Kč.
T. Kuchařová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením (RO) č. 1 – v příjmové části navýšení o 64,50 tis. Kč ve výdajové části navýšení o 46,20 tis. Kč.
5. Audit za rok 2015 – Š. Barešová 
Seznámila přítomné se Zprávou nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 s výrokem bez výhrad.
 
 
6. Centrum společných služeb (CSS) – Š. Barešová
Informovala o přesunuté závěrečné schůzce ze 17. 5. 2016 na 31. 5. 2016 a shrnula nejdůležitější informace, které byly podány na minulé VH.
Dále informovala o zdržení začátku projektu z původně plánovaného 1. 6. 2016 na 1. 7. 2016.
Přednesla návrh Představenstva SOS na obsazení pozice Managera CSS - Š. Barešovou a Specialisty CSS - L. Štěpánovou Zítkovou.
Požádala VH o souhlas s předfinancováním projektu CSS na dobu 3 měsíců z rozpočtu SOS.
Požádala VH o pověření Představenstva SOS na projednání smlouvy CSS a dále pak o souhlas VH k pověření předsedy svazku Ing. J. Buriana k jejímu podepsání.
Š. Barešová se zavázala k přípravě Cash-flow na celou dobu projektu včetně předfinancování (zatížení rozpočtu).
7. Malířský seminář – Š. Barešová
Podala informace o připravovaném malířském semináři:
- termín akce 30. 6. – 4. 7. 2016,
- personální a lektorské zajištění:  Barešová, Křenková, Sosnovcová, Pinkasová,
- ubytování: Penzion u Hejhalů, Počepice a obecní byt Počepice,
- stravování: Penzion u Hejhalů - Počepice,
- překladatel: zajištěn polskou stranou,
- financování: předpokládaný rozpočet na seminář 80tis. Kč z toho část uhrazena ze získané dotace ČEZ – 50tis. Kč a další dofinancování zajistí dotčené obce (viz. účastníci předchozí roky) dle skutečných nákladů. 
8. Informace
 Dotace ČEZ – Š. Barešová
Starostové byli seznámeni se získanými dotacemi:
- Vánoční farmářský trh 2016 – 10,00tis.Kč,
- 11. ročník Otevírání cyklistické sezóny na Sedlčansku 2016 – 10,00tis.Kč,
- Malířský seminář – 70,00tis.Kč.
Krčínova cyklostezka – Š. Barešová
Informovala o proběhlých jednáních, o tom, že se projekt nachází před dokončením studie, kde se vyskytly problémy s vlastníky pozemků.
M. Hrazánek dal podnět k přípravě Smlouvy o směně pozemků podložené právníkem. Realizací tohoto úkolu byla pověřena kancelář SOS.
 
Vltavská stezka – Š. Barešová, J. Mátl
Informovali o čtyřech proběhlých jednáních, kterých se účastnily dotčené obce a projektant T. Lux, který byl vybrán ke zpracování studie. Náklady na studii budou činit – 44,50 tis. Kč, o tyto náklady se podělí dotčené obce stejným dílem.
J. Mátl informoval o další připravované schůzce, která se bude konat 26. 5. 2016 na OÚ v Kamýku na Vltavou.
 Přístaviště a kotviště na Sedlčansku – Š. Barešová, P. Halada
Informovali o plánovaném rozdělení tohoto projektu do dvou etap. V první etapě budou realizována přístaviště Solenice, Kamýk nad Vltavu. V této první etapě však dojde ke zpoždění realizace, proto byla Š. Barešová pověřena domluvením schůzky s ŘVC  na konec září 2016, kdy by měly být známy konkrétnější informace a termíny.
Toulava o.p. s. – Š. Barešová
Informovala o novinkách:
- 1x měsíčně se schází správní rada,
- 1- 2x setkání zástupců Toulavy o.p.s. s Krajským úřadem,
- vydány nové letáky a mapy,
- vyhlášena fotosoutěž „Vyfoť dobrou náladu v Toulavě“, uzavírka soutěže 20. 9. 2016 a myšlenkou soutěže je následovné použití nafocených fotografií na propagaci destinace,
- bude sepsána pohádková kniha z oblasti Toulavy spisovatelem Klimkem, který nás za tímto účelem navštíví začátkem června. Vyzvala obce k zaslání případných námětů k pohádkám.
- apelace k podmětům na certifikaci produktů, která se koná 13. 6. 2016,
- informovala o průběhu veletrhu Regiony ČR / Dovolená na kole a po vodě 2016 v Lysé nad Labem,
- informovala o 1. ročníku Tourist Propag v Písku, kde Toulava získala 1. místo s kartou Toulavka a 3. místo s Toulavskými listy.
Cykloakce – 11. ročník Vzhůru do pedálů – Š. Barešová
Podala informace:
- termín: 29. 5. 2016 (2 okruhy – rodinná a vytrvalostní trasa),
- start: náměstí T. G. Masaryka, cíl: areál tenisových kurtů v Sedlčanech,
- doprovodný program: Guitar Couver (kytarové Duo ze Sedlčan), opékání vuřtů,
- Finanční dar 6,00 tis. Kč od Povltavských mlékáren zamítnut, proto VH doporučila vybírat minimální vstupné 20,00 Kč.
Farmářské trhy – Š. Barešová
Informovala o připravovaném farmářském trhu, který se bude konat 11. 6. 2016.
Regionální konference – Š. Barešová
Termín konference:
- 24. 5. 2016 Cestovní ruch – za SOS se zúčastní Š. Barešová,
- 31. 5. 2016 Rozvoj venkova – za SOS se zúčastní P. Štěpánek.
MMR výzva č. 28 IROP – Š. Barešová
Informovala o možnosti podání žádostí od 4. 5. 2016 – 27. 12. 2016
P. Halada upozornil v této souvislosti na výstupy projektu MOS – Zvýšení zaměstnanosti – možnost zřídit vysokorychlostní internet do obcí za účelem zvýšení pracovních příležitostí formou Homeoffice. Dále navrhl možnost čerpat finanční prostředky na zřízení vysílaček pro hasičské sbory.
Š. Barešová byla pověřena sjednáním konzultační schůzky na MMR. 
9. Kalendář 2017 – Vodní mlýny na Sedlčansku – Š. Barešová
Informovala o přípravě – fotografie M. Dlouhý, tisk – Tiskárna Příbram. Apelovala na přítomné starosty, aby zaslali termíny poutí, posvícení a připravovaných akcí.
10. Dotace KÚ + Příměstské tábory – Š. Barešová
Informovala o neúspěšně podaných dotacích na KÚ a zamítnuté dotaci na příměstské tábory, kde byl jak důvod zamítnutí uveden nečitelný rozpočet, zde byla Š. Barešová a P. Halada pověřen opětovnou přípravou tohoto projektu a podání v další výzvě.
11. Vzdělávání starostů, zastupitelů a zaměstnanců obcí – prezentace – P. Halada
Informoval o tomto projektu:
- úroveň: akreditace MŠMT ČR,
- místo konání seminářů: v regionu Sedlčanska,
- financování: spoluúčast 10%
- četnost školení: v průměru 1x měsíčně po dobu 2 let (cca 20 seminářů provedení obce a 20 seminářů pro zaměstnance).
Vystoupil s připravenou prezentací a požádal přítomné o vyplnění ankety na téma oblasti potřebnosti seminářů.
 
 
 
12. Různé
Dopravní obslužnost – Ing. J. Burian
Informoval o tom, že se daří snižovat ztrátu z provozu a to za spolupráce s odborem dopravy pí Hůlovou a p. Zemkem z dopravní firmy Arriva.
Dále informoval o zajištění DO na Dublíny, dle požadavku OÚ Radíč - zajištěno.
Informace ze Senáru ČR – Ing. J. Burian
Podal nové informace ze Senátu ČR, při čemž upozornil na novelu Školského zákona a připravovaný Loterijní zákon.
13. Diskuse
Dárkové předměty pro účastníky Malířského semináře – P. Štěpánek
Požádal přítomné starosty o darování reprezentativních dárkových předmětů pro účastníky připravovaného Malířského semináře.
14. Závěr – Ing. J. Burian
Poděkoval všem přítomným za účast a oficiálně ukončil VH.
 
 
Ověřovatelé:        ……………………...                              ………………………….
                                Miloslav Hrazánek                  Jana Pšeničková
 
 
Zapsala: Tereza Kuchařová