Povinná publicita

Vytvoření strategických dokumetnů pro obce svazku Sdružení obcí Sedlčanska

 
Projekt reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014623
Název projektu: Vytvoření strategických dokumentů pro obce svazku Sdružení obcí Sedlčanska
Projekt je spolufinancován Evropskou unií 
 
 
Předmětem projektu je vytvoření 36 dokumentů z toho 28 pasportů a 8 nových/navazujících strategických rozvojových plánů pro obce Sdružení obcí Sedlčanska. Do projektu bude zapojeno celkem 18 obcí z 24 celého svazku. 
Strategické dokumetny - pasporty, napomohou k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti celkového rozvoje obcí, veřejné správy, dopravní infrastruktury (veřejné osvětlení, splašková a dešťová kanalizace, vodovod), veřejného prostranství (veřejná zeleň), krizového řízení, veřejných pohřebišť.
Kromě pasportů bude předmětem projektu i vznik nových strategických rozvojových dokumentů obcí, které se zaměří na zmapování, analýzu, stanovení cílů a záměrů, koncepřního řešení a následné implementace rozvojových dokumetnů do běžného chodu obcí.