Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Předseda svazku

Předseda je statutárním zástupcem svazku, je oprávněn jeho jménem vystupovat a jednat.

Předsedou svazku může být fyzická osoba, která je pověřeným zástupce obce – člena svazku.

Je volen valnou hromadou na volební období samosprávy obcí.

Svou funkci vykonává i po skončení funkčního období do doby, než bude zvolen nový předseda.

Ze své funkce může být valnou hromadou odvolán.

Za výkon své funkce odpovídá valné hromadě a představenstvu, kterým je povinen předkládat zprávy o své činnosti. Valné hromadě předkládá k rozhodnutí věci a návrhy, které jsou svěřeny do její působnosti.

Předseda se řídí usnesením valné hromady a představenstva.

Předseda má tyto povinnosti a pravomoci:

  1. svolává schůze představenstva,
  2. zahajuje volnou hromadu a schůzi představenstva a předkládá program jednání,
  3. zajišťuje zpracování a předložení zpráv a pokladů pro tato jednání,
  4. podepisuje hospodářské smlouvy a další právní akty,
  5. kontroluje činnost realizačních skupin,
  6. ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolami,
  7. koordinuje plnění usnesení valné hromady.

I. a II. Místopředseda

Místopředsedy svazku mohou být fyzické osoby, které jsou pověřenými zástupci obcí – členů svazku.

Jsou voleni valnou hromadou na volební období samosprávy obcí.

Svou funkci vykovávají i po skončení funkčního období do doby, než budou zvoleni noví místopředsedové.

Ze své funkce mohou být valnou hromadou odvoláni.

Za výkon své funkce odpovídají valné hromadě a představenstvu.

Místopředsedové v plném rozsahu zastupují předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti.

Pro volební období 2022 - 2026 byli do funkce předsedy a místopředsedů zvoleni:

Předseda svazku:               Ing. Ivan Janeček
1. místopředseda svazku:  Miroslava Jeřábková
2. místopředseda svazku:  Jiří Svatek