Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Představenstvo svazku

Představenstvo je výkonným orgánem svazku a je sedmičlenné.

Je voleno valnou hromadou na volební období samosprávy obcí. Svou funkci vykonává i po skončení funkčního období do doby, než bude zvoleno nové představenstvo.

V období mezi zasedáními valné hromady může představenstvo kooptovat nového člena, jestliže počet členů klesne pod stanovený počet. Kooptace vyžaduje schválení na nejbližší valné hromadě.

Představenstvo má tyto povinnosti a pravomoci:

 1. svolává valnou hromadu sdružení,
 2. předkládá valné hromadě ke schválení plány a koncepce rozvoje svazku, návrhy opatření k plnění programu sociálního a ekonomického rozvoje a další návrhy, týkající se činnosti a hospodaření svazku,
 3. je odpovědné za plnění usnesení přijatých valnou hromadou,
 4. v období mezi zasedáními valné hromady projednává všechny otázky, kterými je valná hromada pověří,
 5. ke svému jednání si může přizvat pracovníky realizačních skupin, členy kontrolní a revizní komise a požadovat od nich informace a zprávy. Dále si může ke svému jednání pozvat odborníky, vyžádat od nich posouzení odborných otázek, zpracování posudků a expertiz, oponentních stanovisek apod.
 6. projednává zejména zprávy o činnosti předsedy svazku a činnosti realizačních skupin,
 7. schvaluje důležité úkony a akty předsedy a realizačních skupin,
 8. schvaluje jmenování vedoucích realizačních skupin,
 9. projednává zprávy a podklady pro jednání valné hromady,
 10. může pověřit své členy plněním stanovených úkolů svazku,
 11. může plnit funkci likvidátora, pokud obdrží pověření valné hromady v případě, že svazek zaniká bez právního nástupce.

Složení představenstva na volební období 2022 - 2026

Ing. Ivan Janeček (předseda svazku)
Miroslava Jeřábková (1. místopředseda svazku)
Jiří Svatek (2. místopředseda svazku)

Další členové představenstva:
Mgr. Čestmír Sosnovec
Martin Krameš
Jana Dufková
Mgr. Jaroslav Kříž