Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

JEDNACÍ ŘÁD svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a provádění zápisů z jednání valné hromady svazku.
 2. V otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje valná hromada v mezích zákona.

I. Jednání valné hromady

Čl. 2 Svolání jednání

Jednání valné hromady se svolává podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou nejpozději 15 dnů před dnem jednání.

Čl. 3 Příprava jednání

 1. Přípravu jednání organizuje předseda svazku podle programu stanoveného představenstvem, přitom stanoví zejména:
  1. dobu a místo jednání,
  2. způsob projednání materiálů a návrhů na opatření.
 1. Návrhy představenstva, realizačních skupin nebo členů valné hromady se předkládají na jednání písemně nebo ústně. Písemné materiály předkládá navrhovatel prostřednictvím předsedy svazku tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání všem členům valné hromady.
 1. Materiály pro jednání obsahují:
  1. název materiálu,
  2. jeho obsah,
  3. návrh usnesení a případně důvodovou zprávu.
 1. Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:
  1. zhodnocení,
  2. rozbor příčin nedostatků,
  3. odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad.

Čl. 4 Účast členů valné hromady na jednání

 1. Členové valné hromady jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni se písemně nebo ústně omluvit předsedovi s uvedením důvodu.
 1. Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných, která obsahuje název svazku, místo a čas konání valné hromady a jména přítomných členů. Osoby, které zastupují pověřeného zástupce obce předloží k prezenci plnou moc, nebo se touto plnou mocí prokáží u člena představenstva pověřeného zapisováním.

Čl. 5 Program jednání

 1. Program jednání valné hromady navrhuje představenstvo.
 1. Na valné hromadě může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví valná hromada souhlas. Předsedající sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení a o něm či o námitkách proti němu se rozhoduje hlasováním.

Čl. 6 Průběh jednání

 1. Jednání valné hromady zahájí předseda nebo jiný člen pověřený předsednictvem. Valná hromada zvolí nejdříve předsedajícího, který převezme řízení schůze, dále určí zapisovatele a 2 ověřovatele zápisu, případně zvolí komisi pro přípravu usnesení. Předsedající nechá hlasovat o návrhu programu, případně o jeho doplnění.
 1. Není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, odročí předseda zahájení o 30 minut. Jestliže se ani po uplynutí této doby nedostaví dostatečný počet členů, předseda valnou hromadu rozpustí a svolá náhradní valnou hromadu do 15 dnů s nezměněným programem. Náhradní valná hromada je způsobilá se usnášet bez ohledu na počet přítomných. Na tuto skutečnost musejí být členové upozorněni v písemné pozvánce.
 1. Jednání valné hromady je neveřejné, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Do jednací místnosti mají přístup pouze pověření zástupci členů svazku. Další osoby mohou vstoupit pouze po odsouhlasení valnou hromadou.
 1. Předsedající řídí jednání, rozpravu a hlasování, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.
 1. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.
 1. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Do diskuse se mohou členové valné hromady přihlásit jenom do konce rozpravy.
 1. Valná hromada se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání např.:
  •   nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát,
  •   doba diskusního vystoupení se omezuje (min. však na 5 minut a u předkladatele na 10 minut),
  •   technické poznámky se zkracují na dobu 1 minuty.
 1. Vystoupí-li v rozpravě všichni, kdo se do ní přihlásili, předsedající rozpravu ukončí. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen valné hromady, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

Čl. 7 Příprava usnesení

 1. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, případně ve smyslu čl.6 odst. 2.
 1. Usnesením valné hromady se ukládají úkoly představenstvu, předsedovi (místopředsedům) svazku, vedoucím pracovních skupin, případně jiným členům valné hromady.

Čl. 8 Hlasování

 1. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, případně ve smyslu čl. 6 odst. 2.
 1. Nejprve se hlasuje o jednotlivých připomínkách o pozměňovacích návrzích, pak o celém návrhu. O způsobu hlasování v jednotlivých případech rozhodne valná hromada. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy svazku. Výsledek hlasování sdělí předsedající valné hromadě.
 1. Hlasování se provádí aklamací, zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů valné hromady.

Čl. 9 Ukončení zasedání

Předsedající prohlásí zasedání valné hromady za ukončené po projednání všech bodů programu. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesne-li počet přítomných členů pod nadpoloviční většinu.

Čl. 10 Organizačně technické záležitosti

 1. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá zapisovatel a předseda svazku.
 1. V zápisu se uvádí:
  1. den a místo jednání,
  2. jména ověřovatelů zápisů
  3. jméno předsedajícího a zapisovatele, případně členů komisí,
  4. průběh rozpravy a podané návrhy,
  5. výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů k jednotlivým rozhodnutím valné hromady,
  6. schválené znění usnesení.
 1. Zápis podepisuje předseda a zapisovatel, správnost ověřují 2 ověřovatelé. K zápisu se přiloží prezenční listina a přijetá usnesení a opatření. Tyto dokumenty budou uloženy v sídle svazku.

Čl. 11 Schválení jednacího řádu

Jednací řád byl projednán a schválen valnou hromadou svazku obcí dne 30. července 2004.

 

 ……………………………………

 Ing. Jiří Burian

předseda Sdružení obcí Sedlčanska

 

 

 

         ………………………………………                                      ……………………………………

                      Jindřich Bláha                                                        Marie Křížová

I. místopředseda Sdružení obcí Sedlčanska                II. místopředseda Sdružení obcí Sedlčanska

 

 

 

Výpis z usnesení č. 5/2015 ze dne 18. 12. 2015:

VH schvaluje doplnění jednacího řádu, pro představenstvo svazku o možnost hlasování „per-rollam“.

(PRO – 19 PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

Ověřovatelé usnesení:

                                                         …………………………          ………………………

                                                                M. Krameš                      M. Hrazánek