Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Projekt WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti má za sebou více jak rok své činnosti.

Projekt WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti má za sebou více jak rok své činnosti.

Více zde

Projekt WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti má za  sebou více jak  rok své činnosti. Na jeho začátku jsme Vás seznámili s jeho čtyřmi hlavními aktivitami, můžeme to nazývat i směry, kterými se bude ubírat, čím chce podpořit a zkvalitnit vzdělávání ve školách, zlepšit využívání volného času dětí a mládeže v našem regionu.

Pojďme  společně rekapitulovat a ukázat, co jsme v projektu již zvládli. Pro oživení jen připomeneme, že v projektu je zapojeno devět obcí  a základních škol Sedlčanska a jedna obec a škola „sousední“ – Nečín. Všech deset základních škol bylo vybaveno PC technikou (200 notebooků) z prostředků financovaných EU. Do všech škol byly pořízeny digitální fotoaparáty (34 ks), které využívají především družiny při svých vycházkách. K dispozici jsou dataprojektory s plátny, které mohou školy použít k prezentaci příspěvků, vytvořených žáky škol. Celková pořizovací částka tohoto vybavení byla 2.283.256,- Kč.  Změnou v rozpočtu projektu, která byla KÚ schválena, byly do škol, které projevily zájem, pořízeny tzv.“ mobilní učebny“. Jedná je o skříňky, které slouží k uložení 10ti či 16ti notebooků najednou, umožňují snadnou manipulaci při přemisťování do tříd, jsou uzamykatelné a zároveň je v nich elektroinstalace potřebná k dobíjení notebooků. Cena těchto skříněk, opět pořízených z prostředků EU byla 203.534,- Kč.      

Pojďme ze stránky materiální přejít na stránku obsahovou.                                      

Klíčová aktivita 1 – cílem je rozšířit výukový  portál Místo pro život o 80 interaktivních úloh.

Na této aktivitě se podílí věcní manažeři KA1 a KA2, programátor, grafik, členové Metodického týmu, odborní přispěvatelé. Výsledkem jsou interaktivní příspěvky, které jsou koncipovány tak, aby přispěly k hlubšímu porozumění témat rozvíjejícím rozumové dovednosti žáků, jejich schopnost o tématech uvažovat, vyhledávat, třídit, strukturovat a zobecňovat informace z textů, grafů a obrázků, dávat informace do souvislosti, nalézat shody a rozdíly, předvídat, odhadovat výsledek a pak vše aplikovat v praxi.  U složitějších úloh je použita i animace. Úlohy jsou koncipovány víceúčelově, žák si může zvolit stupeň obtížnosti, na kterém chce pracovat. V úlohách jsou použity odborné i beletristické texty, grafy, černobílé i barevné ilustrace, karikatury, fotografie. Tématicky jsou úlohy zaměřeny na okruhy související s udržitelným rozvojem. Část témat je daná projektem, část tvoří témata, která si pro realizaci vybrali učitelé škol zapojených do projektu a část jsou témata, která jsou zpracovávána na základě setkávání a besed starostů obcí v rámci setkávání s pamětníky.  Tyto besedy jsou zaznamenávány na diktafony, následně jsou zpracovány, doplněny o archivní materiály z kronik obcí, školních kronik, z materiálů Muzea v Sedlčanech.  Často jsou materiály získávány i z rodinných kronik, dopisů i fotografií. Tuto část Klíčové aktivity jsme v projektu nazvali „Paměť regionu“, podílí se na ní věcný manažer KA2, projektový manažer, starostové obcí, facilitátor, studentky archivnictví. Vznikající příspěvky s místní tématikou jsou využívány ve výuce, jsou o to cennější, že mají přímé vazby na obec, občany, události, které v obci nesl čas a které takto zůstanou uchovány.

Klíčová aktivita 2 – usiluje o zavádění inovativních metod a forem práce do výuky.

Výstupem této aktivity je vyhotovení 60 multimediálních prezentací z výuky vybraných témat k udržitelnému rozvoji. Prezentace jsou vytvářeny tak, aby oslovili čtenáře – žáky (aktéry výuky a žáky jiných tříd a škol), rodiče žáků a veřejnost. Prezentace přibližují čtenářům jednak probíraná témata, jednak způsob didaktické práce, který je ve výuce použitý.Prezentace obsahují kromě popisné části i fotografie a ukázky žákovských prací. Příprava učitelů je realizována prostřednictvím didaktických dílen zaměřených na metody rozvíjející rozumové dovednosti a čtenářskou gramotnost,  konzultací, ukázkových hodin a asistencí ve výuce.  Učitelé poskytují členům Metodického týmu zpětnou vazbu z ověřování metod prostřednictvím osobních rozhovorů a reflexí umístěných v příspěvcích na portálu. Pozitivní zpětná vazba je z aplikací metod práce s textem metodami kritického myšlení, práce s informacemi pomocí myšlenkových map, práce s interaktivními příspěvky na portálu. Přínosem pro žáky je možnost volby úrovně obtížnosti a okamžitá zpětná vazba při řešení interaktivních úloh. Byla vyhotovena multimediální prezentace Práce s tématem obsahující obecné principy rozvíjení rozumových dovedností, čtenářské gramotnosti a komunikačních dovedností, obohacená o praktické ukázky. Prezentace slouží jako návodný metodický materiál při konzultacích didaktických témat s učiteli.

Klíčová aktivita 3 -  se snaží o zavádění inovativních metod práce do volnočasových aktivit školních družin.

Tato aktivita prostřednictvím nových forem práce  využívajících ICT, digitální techniku a zážitkovou pedagogiku, prohlubuje vztah dětí k místům v okolí škol a obcí. Aktivity družin jsou provázány s výukou témat k udržitelnému rozvoji, probíraných v rámci povinné výuky na 1. stupni.

Děti se prostřednictvím zajímavých úkolů učí dívat, vnímat a pořizovat fotografické záznamy.

Na svých vycházkách dostávají úkoly (otázky) , pro které hledají fotografické odpovědi.

Následně se fotografický materiál učí zpracovat na ICT. Stahují fotografie, upravují je a vyhotovují jednoduchou prezentaci. Tu si mohou v družině společně prohlédnout prostřednictvím dataprojektoru. Témata jsou provázána s výukou na prvním stupni, dětské prezentace může využít učitel, který právě dané téma probírá v povinné výuce. S přípravou a realizací vycházek vychovatelkám pomáhá věcný manažer A3, člen Metodického týmu 3 a věcný manažer KA2. Člen Metodického týmu 1 a studenti VŠ připravují pro družiny soubory vycházek po okolí formou zážitkové pedagogiky, hry, mající přímou vazbu k zajímavým místům a událostem v krajině.

Výstupem této aktivity je 60 multimediálních prezentací z vycházek a jejich umístění na portál Místo pro život. Vycházky probíhají podle předem dohodnutého harmonogramu.

Na jejich výstupy se můžete podívat na uvedeném portálu a domnívám se, že většina z vás

bude překvapena jak úžasně se děti dokáží „dívat“ kolem sebe.

Klíčová aktivita 4 – Spoluprací ke komunitnímu rozvoji obcí, žákovský parlament (ŽáP).

Cílem této aktivity je podpořit participaci žáků na komunitním rozvoji obcí a ověřit inovativní formy spolupráce škol, školských zařízení, nových vzdělávacích programů ve výuce.

V rámci této aktivity se uskuteční celkem 6 setkání pracovních skupin (z 10 obcí), z toho tři setkání se již konala a další, v pořadím již čtvrté setkání, proběhne v měsíci srpnu . Členy pracovních skupin jsou starostové obcí, ředitelé škol, učitelé, zástupci samospráv, zástupci místních společenských organizací. Postupně se seznamují s ověřovanými vzdělávacími programy, vyhodnocují jejich přínos, efektivnost. Výstupem této aktivity bude odborná studie.

Druhou části KA 4 je žákovský parlament. Žáci druhého stupně (několik zástupců z každé třídy) z pěti zapojených škol se pravidelně jednou za měsíc schází v Domově Fauny v Hrachově. Lektorem aktivity je člen Metodického týmu 4, pracovník Agory CE Jaromír Boubal. Obsahem schůzek jsou témata související s problematikou vzdělávání, životem v obci, chodem školy. Žáci se učí komunikovat se spolužáky, jednat s dospělými, vyjádřit svůj názor,  svobodně hlasovat a volit, hledat řešení problémů, ale také respektovat názory druhých. To vše se snaží využít ve svých třídnických hodinách. Učí se chovat demokraticky, nebýt lhostejní  k okolnímu dění, pokoušet se o změny tak, aby se cítili dobře ve školách i svých obcích.

Výstupem této aktivity bude metodický dokumentární film, ukazující didaktické metody využitelné v práci ŽáP, v rámci třídnických hodin a v předmětu Občanská výchova. Na všech zúčastněných školách vznikají projekty ŽáP – ve čtyřech případech je to vybudování venkovní učebny, zároveň sloužící jako relaxační zóna a v jednom případě řeší ŽáP projekt výukové a relaxační zahrádky. Lektor aktivity motivuje děti k projednávání jejich připravovaného projektu, jeho realizaci a prezentaci.

Dokladem je již vybudovaná a slavnostně otevřená venkovní učebna při ZŠ v Jesenici.

Na fotografiích je malá ukázka z činnosti ŽáP, vycházky dětí školních družin, vzdělávací dílny pro pedagogy i již zmiňovaná venkovní učebna v Jesenici.

Do konce projektu nám zbývá j 4,5 měsíce, což znamená ještě pořádný kus práce.

Datum vložení: 13. 8. 2022 23:01
Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2022 23:05
Autor: