Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Valná hromada svazku

Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Tvoří ji pověření zástupci členů svazku (celkem 24 členů - z každé členské obce 1 zástupce)

Valná hromada má tyto povinnosti a pravomoci:

 1. schvalování stanov svazku,
 2. schvalování plánů a koncepcí rozvoje svazku,
 3. rozhodování o změnách účelu svazku,
 4. schvalování, vyúčtování výsledků hospodaření a zásad hospodaření,
 5. schvalování pravidel řízení svazku a jeho vnitřní organizace, tj. schvalování statutu a jednacího řádu svazku a rozhodování o jejich změnách,
 6. volba a odvolávání předsedy a místopředsedů svazku, ostatních členů představenstva a členů kontrolní a revizní komise,
 7. rozhodování o zániku svazku a jmenování likvidátora,
 8. rozhodování o majetkovém vypořádání v případě zániku svazku, popř. zániku členství některého z členů,
 9. rozhodování o přijímání dalších členů do svazku a schvalování výše jejich majetkových vkladů,
 10. rozhodování o vyloučení členů ze svazku pro neplnění podmínek stanov svazku,
 11. schvalování výše členských vkladů členů při založení svazku, resp. výše členského vkladu na každý následující kalendářní rok podle počtu obyvatel k 1.1.,
 12. schvalování členských příspěvků vyplývajících z předmětu činnosti svazku uvedených v bodě II stanov svazku,
 13. uzavírání smluv o spolupráci s tuzemskými a zahraničními subjekty,
 14. rozhodování o investiční politice svazku,
 15. rozhodování o založení další právnické osoby k plnění úkolů v rámci předmětu činnosti svazku,
 16. rozhodování o zvýšení nebo snížení kmenového jmění,
 17. rozhodování o realizačních skupinách jednotlivých oblastí programu rozvoje.