Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

STATUT svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska

Zájmové sdružení obcí Sedlčanska bylo založeno ustavující členskou schůzí konanou dne 20.9. 1995 v Sedlčanech za účelem sociálního a ekonomického rozvoje regionu.

Valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska na své řádné schůzi konané 30. července 2004 rozhodla o změně a přeregistraci na svazek obcí, ale název bude ponechán – Sdružení obcí Sedlčanska.

Účel svazku, struktura řídících orgánů, jejich působnost a pravidla jednání zůstávají stejná.

Statut respektuje výsledky jednání ustavující členské schůze a dále je rozpracovává a doplňuje, přičemž má na zřeteli cíle svazku.

Hlavní cíle svazku se definují takto:

Vyhledat optimální řešení sociálního a ekonomického rozvoje regionu a toto řešení realizovat, včetně potřebné osvěty a finančního krytí uvedených aktivit vyplývajících z programu rozvoje. Činnost svazku vychází z programu, který obsahuje:

 1. rozvoj ekonomického potenciálu a podnikatelských aktivit
 2. školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura
 3. rozvoj turismu a cestovního ruchu
 4. ochrana a tvorba životního prostředí
  1. sběr, separace, svoz a likvidace tuhých komunálních odpadů, využití řízené skládky TKO (Kosova Hora), její dostavba a rekultivace
  2. ochrana zdrojů pitné vody
  3. čistota ovzduší a jeho ozdravění
 5. doprava a dopravní obslužnost v regionu
 6. technická infrastruktura regionu
  1. zásobování pitnou vodou
  2. čištění odpadních vod
  3. plynofikace
  4. elektrifikační síť
  5. telekomunikační síť
 7. bezpečnost, ochrana majetku a osob v regionu

Postavení a působnost orgánů svazku a pravidla jednání se stanovují takto:

I. Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Tvoří ji pověření zástupci členů svazku.

Valná hromada má tyto povinnosti a pravomoci:

 1. schvalování stanov svazku,
 2. schvalování plánů a koncepcí rozvoje svazku,
 3. rozhodování o změnách účelu svazku,
 4. schvalování, vyúčtování výsledků hospodaření a zásad hospodaření,
 5. schvalování pravidel řízení svazku a jeho vnitřní organizace, tj. schvalování statutu a jednacího řádu svazku a rozhodování o jejich změnách,
 6. volba a odvolávání předsedy a místopředsedů svazku, ostatních členů představenstva a členů kontrolní a revizní komise,
 7. rozhodování o zániku svazku a jmenování likvidátora,
 8. rozhodování o majetkovém vypořádání v případě zániku svazku, popř. zániku členství některého z členů,
 9. rozhodování o přijímání dalších členů do svazku a schvalování výše jejich majetkových vkladů,
 10. rozhodování o vyloučení členů ze svazku pro neplnění podmínek stanov svazku,
 11. schvalování výše členských vkladů členů při založení svazku, resp. výše členského vkladu na každý následující kalendářní rok podle počtu obyvatel k 1.1.,
 12. schvalování členských příspěvků vyplývajících z předmětu činnosti svazku uvedených v bodě II stanov svazku,
 13. uzavírání smluv o spolupráci s tuzemskými a zahraničními subjekty,
 14. rozhodování o investiční politice svazku,
 15. rozhodování o založení další právnické osoby k plnění úkolů v rámci předmětu činnosti svazku,
 16. rozhodování o zvýšení nebo snížení kmenového jmění,
 17. rozhodování o realizačních skupinách jednotlivých oblastí programu rozvoje.

II. Představenstvo

Představenstvo je výkonným orgánem svazku a je sedmičlenné.

Je voleno valnou hromadou na volební období samosprávy obcí. Svou funkci vykonává i po skončení funkčního období do doby, než bude zvoleno nové představenstvo.

V období mezi zasedáními valné hromady může představenstvo kooptovat nového člena, jestliže počet členů klesne pod stanovený počet. Kooptace vyžaduje schválení na nejbližší valné hromadě.

Představenstvo má tyto povinnosti a pravomoci:

 1. svolává valnou hromadu sdružení,
 2. předkládá valné hromadě ke schválení plány a koncepce rozvoje svazku, návrhy opatření k plnění programu sociálního a ekonomického rozvoje a další návrhy, týkající se činnosti a hospodaření svazku,
 3. je odpovědné za plnění usnesení přijatých valnou hromadou,
 4. v období mezi zasedáními valné hromady projednává všechny otázky, kterými je valná hromada pověří,
 5. ke svému jednání si může přizvat pracovníky realizačních skupin, členy kontrolní a revizní komise a požadovat od nich informace a zprávy. Dále si může ke svému jednání pozvat odborníky, vyžádat od nich posouzení odborných otázek, zpracování posudků a expertiz, oponentních stanovisek apod.
 6. projednává zejména zprávy o činnosti předsedy svazku a činnosti realizačních skupin,
 7. schvaluje důležité úkony a akty předsedy a realizačních skupin,
 8. schvaluje jmenování vedoucích realizačních skupin,
 9. projednává zprávy a podklady pro jednání valné hromady,
 10. může pověřit své členy plněním stanovených úkolů svazku,
 11. může plnit funkci likvidátora, pokud obdrží pověření valné hromady v případě, že svazek zaniká bez právního nástupce.

III. Předseda

Předseda je statutárním zástupcem svazku, je oprávněn jeho jménem vystupovat a jednat.

Předsedou svazku může být fyzická osoba, která je pověřeným zástupce obce – člena svazku.

Je volen valnou hromadou na volební období samosprávy obcí.

Svou funkci vykonává i po skončení funkčního období do doby, než bude zvolen nový předseda.

Ze své funkce může být valnou hromadou odvolán.

Za výkon své funkce odpovídá valné hromadě a představenstvu, kterým je povinen předkládat zprávy o své činnosti. Valné hromadě předkládá k rozhodnutí věci a návrhy, které jsou svěřeny do její působnosti.

Předseda se řídí usnesením valné hromady a představenstva.

Předseda má tyto povinnosti a pravomoci:

 1. svolává schůze představenstva,
 2. zahajuje volnou hromadu a schůzi představenstva a předkládá program jednání,
 3. zajišťuje zpracování a předložení zpráv a pokladů pro tato jednání,
 4. podepisuje hospodářské smlouvy a další právní akty,
 5. kontroluje činnost realizačních skupin,
 6. ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolami,
 7. koordinuje plnění usnesení valné hromady.

IV.I. a II. Místopředseda

Místopředsedy svazku mohou být fyzické osoby, které jsou pověřenými zástupci obcí – členů svazku.

Jsou voleni valnou hromadou na volební období samosprávy obcí.

Svou funkci vykovávají i po skončení funkčního období do doby, než budou zvoleni nový místopředsedové.

Ze své funkce mohou být valnou hromadou odvoláni.

Za výkon své funkce odpovídají valné hromadě a představenstvu.

Místopředsedové v plném rozsahu zastupují předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti.

V. Kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise (dále jen „komise“) je tříčlenným kontrolním orgánem svazku. Postavení jejích členů, kteří jsou pověřenými zástupci obcí – členů svazku, je rovnocenné.

Je volena valnou hromadou na volební období samosprávy obcí.

Svou funkci vykonává i po skončení funkčního období do doby než bude zvolena nová komise.

Komise provádí kontroly buď vlastními pracovníky, nebo může kontrolu provést přizvanými odbornými pracovníky.

Členové komise se mohou s hlasem poradním účastnit jednání představenstva svazku. Členství v komisi vylučuje členství v představenstvu.

Komise má tyto povinnosti a pravomoci:

 1. je oprávněna provádět kontrolu veškeré činnosti realizačních skupin,
 2. její členové mají právo nahlížet do všech účetních a jiných dokladů,, vyžadovat vysvětlení a informace od všech funkcionářů svazku a pracovníků realizačních skupin,
 3. přijímá a vyřizuje stížnosti,
 4. nejméně jednou ročně provede revizi hospodářské činnosti svazku a výsledky z těchto revizí předkládá valné hromadě,
 5. předkládá návrhy na opatření ke zjednání nápravy příslušných orgánů svazku.

VI. Realizační skupina

Pro zajištění odborných činností k naplnění účelu svazku může být zřízena realizační skupina.

Vedoucího realizační skupiny jmenuje a odvolává představenstvo. Vedoucí realizační skupiny navrhuje předsedovi svazku další pracovníky realizační skupiny. Je podřízen předsedovi svazku.

Vedoucí realizační skupiny plní zejména tyto úkoly:

 1. řídí činnost realizační skupiny,
 2. provádí všechny nutné a účelné úkony pro realizaci záměrů svazku,
 3. stanoví vnitřní organizaci práce a navrhne pracovní náplň jednotlivých pracovníků realizační skupiny,
 4. vede jednání, sjednává smlouvy a jejich návrhy předkládá ke schválení předsedovi svazku,
 5. vede účetní agendu ve stanoveném rozsahu,
 6. sestavuje rozpočet a plán činnosti své skupiny,
 7. nejméně 1krát ročně předkládá výsledky hospodaření realizační skupiny představenstvu a kontrolní a revizní komisi,
 8. přijímá další úkoly od orgánů svazku prostřednictvím předsedy.

Tento statu byl projednán a schválen na schůzi valné hromady svazku dne 30. července 2004

 

                                                     ……………………………………

                                                             Ing. Jiří Burian

                                               předseda Sdružení obcí Sedlčanska